Så blev beslutet i fullmäktige efter långa diskussioner i utskottet, som ledde fram till flera konsensusskrivningar i yrkanden i motionen om »nolltolerans mot överbeläggningar«. Centralstyrelsen (CS) fick ge sig på en punkt, om att verka för riktlinjer för antal patienter i olika vårdformer, sedan motionärerna Stockholms läkarförening och Sjukhusläkarföreningen blivit överens med utskottet. Benny Ståhlberg i CS argumenterade för ett nej i fullmäktigesalen:
– Det blir svårt att i detalj reglera om antal patienter, och vi föreslår därför ett avslag. Däremot vill vi ha en diskussion med Socialstyrelsen efter deras utredning om hur man ska komma tillrätta med problemet.

Men intentionen i yrkandet är viktig, menade Nils Joneborg i Stockholms sjukhusläkarförening, som ansåg att tydliga gränser visar vad som är ett rimligt ansvarsområde för en läkare.
– Som läkare kan man annars stå med ansvar över en, två, tre avdelningar med patienter som utlokaliserats på sjukhuset, sa Joneborg.
De församlade sjukhusläkarna eldade på frågan i Industrisalen. En av dem var Maria Källberg, Stockholms läkarförening, som menade att centrala riktlinjer behövs lokalt på sjukhusen när man ska driva frågan, annars blir läkare tvingade att lösa situationen själva.
Benny Ståhlberg ansåg att bästa vägen var att, som Socialstyrelsen föreslagit, använda sig av anmälningar av enskilda fall, eftersom myndigheten inte går in i organisatoriska frågor som rör huvudmännen. Men Maria Källberg vädjade vidare:
– När det blir sjuksköterskebrist stängs avdelningar medan vi läkare finner oss i det. Arbetsgivaren är nöjd så länge det inte blir anmälningar, men så långt ska det väl inte behöva gå, sa hon och fick nickande från många i salen.

Fullmäktige sa också ja till att förbundet ska verka för att landsting, sjukhus och kliniker i sin budget planerar utifrån en medelbeläggning på maximalt 90 procent. Likaså att förbundet tar upp en diskussion med »berörda parter« om den framtida ansvarsfördelningen vid överbeläggning och eventuella satellitpatienter – och inte som i ursprungsförslaget vänder sig till departementet.


Många strykningar och tillägg blev det på OH-bladen alltmedan utskottet diskuterade frågan om vårdplatser. Här motionären Martin Öst, Göteborgs läkarförening.