Medan Distriktsläkarföreningens enkät, (LT 46/2007), visar att bara sex av tio äldre distriktsläkare, arbetar heltid är det så många som åtta av tio sjukhusläkare som gör fulltid. Detta enligt en brevenkät som Sjukhusläkareföreningen vid UMAS har skickat ut till 236 specialister, som är 55 år och över, med svar från cirka 75 procent.
Bara 29 procent svarar att de inte är intresserade av att jobba efter pensionen. 36 procent uppger att de planerar att gå i pension vid 65 års ålder – och 64 procent kan alltså tänka sig att arbeta fler år. Till exempel vill 44 procent pensionera sig först vid 67 år.
– De flesta ser väldigt positivt på sitt arbete, säger Anders Wallmark, ordförande i föreningen. De flesta specialister känner att de kan styra över sin arbetstid och utföra något vettigt.
Undersökningen visar att majoriteten anser sig ha relevanta arbetsuppgifter »med hänsyn till kunskap och erfarenhet« och att kliniken tar väl vara på deras kompetens. När Anders Wallmark jämför med distriktsläkarnas enkät, där många uppgav problem med arbetsbelastning och tungt jourarbete, tror han att sjukhusläkare har en annan frihet i arbetet. Enkäten visar också att drygt en tredjedel av specialisterna inte alls deltar i jourverksamheten på sjukhuset. Knappt hälften har full jourtjänstgöring.
Inga signifikanta skillnader märktes mellan olika specialiteter i enkäten. Lägst intresse för att stanna kvar i arbetslivet fanns hos onkologer och transplantationskirurger (64–65 års pensionsålder), och störst intresse bland hudläkare och patologer.