Många landsting upplever stora kostnadsökningar för utomlänsvården, framför allt för vårdgarantins ortopedipatienter. Ändå har inte SKL någon kostnadsuppföljning eller kvalitetskontroll kring dessa köp av vård, vilket skildrades i Läkartidningen nr 37/2007. Strax därefter gick SKL ut med en skrivelse till landstingen om att de bör reglera utomlänsvården i vårdavtal.

Hasse Knutsson, handläggare för utomlänsvård på SKL, känner inte till den enorma prisspridning som råder för höftprotesoperationer i landet.
– Jag kan inte förklara dessa uppgifter om pris. Det beror väl på vilka overhead-kostnader man har.
Ändå tycker han att så mycket som exempelvis 40 procent prisskillnad mellan landsting/regioner är förvånande mycket. Och han menar att DRG-systemet, som används överallt, ska stå för en rättvisande och realistisk beräkning.
Att dessutom privata vårdgivare säljer operationer med olika prislapp till landstingen gör det oerhört viktigt, enligt honom, att beställaransvariga tänker på att ha tydliga krav i anbudsförfrågan om medicinsk service, transport, patientavgifter och ersättning. Om ett landsting skrivit avtal med en privat vårdgivare kan andra landsting nyttja samma pris bara om det uttryckligen skrivs in i villkoren, enligt riksavtalet om utomlänsvård från 2004.
Men hur ska landstingen veta vem som tecknat avtal?
– De kan ju ringa runt till grannlandstingen och höra om vilket pris de fått, och sedan ringa vidare till resten. Sedan får de välja det som är mest tilltalande, säger Knutsson och fortsätter:
– Vår uppfattning inom SKL är att först pusha för de regionala prislistorna.
Huruvida det är en marknad eller ej kan han inte svara på men medger att insynen fattas.
Behövs en offentlig anslagstavla över de avtal som finns?
– Det är möjligt, vi har inte funderat över det.
Läkartidningen uppger att många upphandlingsansvariga och ekonomer är osäkra på regler, avtal, prissättning och hur de ska ställa krav. Hasse Knutsson håller med om att det finns »massvis med svåra tekniska frågor« och betonar att kunskap och insikter behövs.
I den skrivelse som SKL skickat ut betonas dock inga kvalitetsaspekter på utomlänsvården trots att det tidigare framkommit att komplikationer uppstår för höftoperationer av privata kliniker (se LT 37/2007).
– När ett landsting upphandlar gäller de allmänna kraven på en operation. Uppgiften i vårt utskick var inte att gå igenom dessa krav. De finns ju i Hälso- och sjukvårdslagen.