Lönen upp med 3 procent 2008 och lika mycket 2009. Två arbetsgrupper ska övervaka yngre läkares lönefrågor. Avvikelser från dygnsvilan regleras i specialbestämmelserna och får en kortare begränsningsperiod än för övriga grupper. Det är resultaten av medlarnas arbete, i korthet.
– Vi är väldigt nöjda, säger förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm.
De flesta av de frågor som Läkarförbundet hade med i sitt ursprungliga yrkande i avtalsrörelsen lämnades därhän av medlarna i det bud som de presenterade för parterna den 19 december. Budet var i stället koncentrerat på att lösa arbetstidsfrågan, något som Läkarförbundet kunde acceptera.
– Vi kände att frågan om arbetstiden var så svår att det var bra att de fokuserade på det. De kom med ett förslag som löser arbetstidsfrågan på ett mycket bra sätt, och då kan vi acceptera att övriga yrkanden lämnas därhän i den här avtalsrörelsen, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Medlarnas lösning, och därmed det nya avtalet, innehåller skrivningar om avvikelser i dygnsvilan som läggs i specialbestämmelserna. Det innebär alltså att den omtvistade formuleringen i § 13 mom 6 punkt h i de allmänna bestämmelserna, som gäller för övriga fackförbund i frågan, ersätts och inte behöver tillämpas på läkarna. Att få avvikelseregler i specialbestämmelserna och över huvud taget fler läkarspecifika regler har varit ett mål för Läkarförbundet, medan SKL har velat minska på antalet specialbestämmelser.
– Vi upplever att vi har vunnit mer än SKL, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Lösningen i arbetstidsfrågan är ”bättre och mer begåvad” än vad Läkarförbundet självt föreslagit, enligt Bågenholm, och den innebär bland annat följande: Båda parter är eniga om att lokala avvikelseavtal behövs när 11-timmarsregeln inte kan hållas. Enligt en protokollsbestämmelse har parterna också rätt att påkalla lokala förhandlingar för att få till stånd lokala avvikelseavtal.
– En viktig del. Vi har lika stort inflytande som arbetsgivaren.
Om lokala avtal ändå saknas träder en ny specialbestämmelse in. Denna säger att den genomsnittliga dygnsvilan kan understiga 11 timmar, men detta beräknas på en sjudagarsperiod, alltså en mycket kortare period än enligt den regel i de allmänna bestämmelserna som annars skulle ha gällt. Enligt den skulle begränsningsperioden i stället ha blivit 16 veckor, vilket skulle öppna för långt större avvikelser.
– Det hade vi aldrig kunnat leva med.
I en anmärkning till den nya specialbestämmelsen sägs också att ”arbetstagare ska beredas ledighet så att den sammanhängande dygnsvilan uppgår till minst 8 timmar”, att parterna är medvetna om att detta i undantagsfall inte är möjligt samt att arbetstagare kan anmäla intresse för att undantas från kravet, så kallad opt out.

Åtta timmar kan ses som en nedre gräns som så långt som möjligt ska hållas i de lokala avtalen, enligt en vägledning som bifogas avtalet och som kan användas i de lokala förhandlingarna. I vägledningen föreslås bland annat också att en hel eller halv dags ledigt bör erbjudas efter en natt med flera eller längre arbetsinsatser.

Läkarförbundet hade krävt 3,5-procentiga lönehöjningar såväl 2008 som 2009. Nu blev det 3 procent.
– Det är en prutning och det blir det alltid, och 3 procent är vad medlemmar i SKTF, Kommunal och SSR med en lön över 22 000 kronor fick, så vi känner oss relativt nöjda.
Utöver de 3 procenten tillkommer 0,5 procent i engångspåslag, som är tänkta att användas ”till åtgärder som innebär kompensation för tillfälliga avvikelser från dygns- eller veckovila i samband med beredskapstjänstgöring”.
– De ska användas som smörjmedel för att få fram lokala avtal, till exempel beredskapsersättning.
Om pengarna inte bakas in i något sådant avvikelseavtal kan de läggas i den allmänna potten, dock senast 1 april 2009, annars försvinner de.

För AT-läkarna hade förbundet yrkat på en lägstalön på 24 600 kronor den 1 april 2008. Nu blev det 23 500.
Medicine studerandes arvode landade på 17 800 kronor den 1 april 2008. Yrkandet var 18 300.
Två arbetsgrupper ska tillsättas under avtalsperioden, enligt det nya avtalet. En ska analysera effekterna för ST-läkare av den nya specialitetsindelningen. Den andra ska analysera hur AT-läkares lön hanteras lokalt.
– Jättebra. Vi är angelägna om de yngres löneutveckling, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Inom såväl förbundets förhandlingsdelegation som centralstyrelsen har man varit enig om att medlarbudet innebar en bra lösning, enligt Bågenholm.

Frågor som inte fick något utrymme i medlarnas bud var bland annat val av förhandlingsmodell, system för oskäliga löneskillnader, utökat föräldratillägg och gravidas jourbefrielse. Nästa möjlighet att förhandla i dessa frågor blir våren 2010.
Det nya avtalet träder i kraft så fort det undertecknas, troligen i januari, och löper ut sista mars 2010.

Medlarnas slutbud kan läsas på >>www.slf.se