De båda byggnaderna i sjukhusparken i Vinderen ligger inte ens hundra meter ifrån varann. Den pampiga tegelbyggnaden med sin pelarklädda fasad, en gång Norges första psykiatriska universitetsklinik, är i dag psykiatrisk sektorsklinik med akutmottagning och sängplatser. Den moderna, luftiga byggnaden intill inrymmer Vinderens DPS, distriktspsykiatrisk senter.
Båda ingår i specialistpsykiatrin och båda betjänar samma upptagningsområde, tre stadsdelar i västra Oslo med sammanlagt 115000 invånare. I dag fungerar samarbetet bra. Men uppbyggnadsskedet för den nya organisationen var inte smärtfritt, säger Torgeir Husby, chefspsykiater för sjukhuskliniken:

– När upptrappningsplanen startade, hade avvecklingen av de gamla mentalsjukhusen redan pågått i några decennier. Akutpsykiatrin var i kris, och platsbristen gjorde att vi tvingades skriva ut sjuka patienter alldeles för snabbt.
– I det läget var det fel att ensidigt satsa allt på att bygga upp DPS. Det tog tid innan de kom igång. Först nu börjar vi se effekten i att inläggningskurvan till sjukhusklinikerna planar ut.
Så småningom fick Torgeir Husby loss mer resurser till kliniken, och i dag är han nöjd med situationen. Han förfogar över 24 sängplatser för akut- och korttidsvård, och många av patienterna kommer hit på remiss från DPS-grannen.

– Vi har högre bemanning än DPS och är bättre rustade att ta emot de svårast sjuka och patienter i svår och akut kris, säger han. Vanligast är patienter med psykoser, manier eller kristillstånd med stor självmordsrisk. DPS och vi kompletterar varann: ska DPS lyckas krävs det också en bra sjukhuspsykiatri.
En av huvudpunkterna i upptrappningsplanen var att bygga upp 75 distriktspsykiatriske senter, DPS, som tillsammans täcker hela Norge. Storleken på upptagningsområdena kan variera från 15000 personer i glesbygd till 150000 i storstad.
Allt startade inte från noll. I Vinderen fanns redan en vuxenpsykiatrisk poliklinik, och man införlivade också ett gammalt rehabiliteringshem i organisationen. Man byggde till, startade nya verksamheter, och i dag består DPS Vinderen av poliklinik, dagvård, och 28 sängplatser för långtidsrehabilitering. Därtill kommer en ny avdelning för dubbeldiagnoser – både missbruk och psykisk sjukdom – med 6 sängplatser, och ett akutteam som också förfogar över 6 sängplatser.
DPS Vinderen är inte underordnat sjukhuskliniken, utan är en egen likställd enhet. Båda ingår i Diakonhjemmet Sykehus, ett sjukhus som är privatägt men helt inordnat i den allmänna sjukvården.

Chefspsykiatern Petter Ekern vill se DPS Vinderen som en länk i en vårdkedja: åt ena hållet sjukhuskliniken, åt det andra kommunen (som i Norge också ansvarar för primärvården). Man samarbetar mycket med de kommunala instanserna inom upptagningsområdet, och besöker bland annat regelbundet alla husläkare som önskar det för att hjälpa dem med psykiatrifrågor.
– Just nu samarbetar vi med ett 40-tal husläkare i vår sektor, berättar Petter Ekern. Erfarenheterna är mycket positiva. De husläkare som deltar i samarbetet skriver färre remisser till oss än förr, och remisserna är bättre.
DPS Vinderen har gott anseende, och det är lätt att rekrytera kvalificerad personal. Petter Ekern är nöjd med den bemanning han har. Däremot önskar han större insatser från kommunen:
– Oslo kommun har inte tillräckligt många omsorgsbostäder med tillsyn, och det är stor brist på meningsfull sysselsättning för människor med långvariga psykiska problem. Patienter som vi skriver ut följs inte upp ordentligt, och snart har vi dem här igen. Om kommunen satsade mer på omsorgsbostäder och aktiviteter, skulle också vår insats kunna bli bättre.
Vinderen var ett av de första DPS som byggde upp ett ambulerande akutteam, där personalen kan rycka ut med kort varsel och besöka folk i hemmet eller på stan. I dag har modellen införlivats i upptrappningsplanen, och det finns beslut på att alla Norges 75 DPS ska ha någon form av akutteam före slutet av nästa år. De ses som ett medel att förverkliga planens ambition om att sänka tröskeln in till psykiatrin.
Ringer man akutteamet i Vinderen är man garanterad besök inom ett dygn. Men ofta går det mycket snabbare, berättar Pelle Slagsvold, psykiatrisk sjuksköterska och chef för akutteamet. Även anhöriga kan ringa, och besöken är gratis.
– Det är bra att komma hem till folk, säger han. Då ser vi vad de klarar och inte klarar, och hur familjen påverkas. Våra utryckningar leder till mindre dramatiska inläggningar, eller till att man helt kan undgå inläggning.
– Sedan några år har vi också fått möjlighet att bygga upp en egen avlastningsavdelning med sex sängplatser, för människor i akut kris som behöver en säng och en trygg miljö.


»Våra utryckningar leder till mindre dramatiska inläggningar, eller till att man helt kan undgå inläggning«, säger Pelle Slagsvold, psykiatrisk sjuksköterska och chef för akutteamet i Vinderen i nordvästra Oslo. Foto: Tone Georgsen