På sikt ska universitet och högskolor erbjuda utbildningar i företagshälsovård inom sitt ordinarie utbud. Men parallellt under en övergångstid ska en särskild nämnd upphandla och se till att utbildningar erbjuds. Det föreslår Anna Hedborg i sitt betänkande Ny företagshälsovård – ny kunskapsförsörjning (SOU 2007:91), som hon överlämnade till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson den 19 december.
Anna Hedborg föreslår också att en professur i företagshälsovård inrättas och att nämnden ska ta fram ett forskningsprogram.
När regeringen hösten 2006 beslutade att lägga ner Arbetslivsinstitutet, ALI, uppkom frågan vem som i stället skulle utbilda företagsläkare och andra inom företagshälsovården. Sedan 1995 är det ALI som utbildat företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, företagssköterskor och sjukgymnaster i företagshälsovård.
I februari 2007 tillsatte regeringen därför en kommitté, ledd av utredaren Anna Hedborg. Kommittén fick i uppdrag att ansvara för och upphandla utbildningarna under en övergångsperiod samt att fundera över hur det ska se ut i framtiden. Och nu har Anna Hedborg lämnat sitt förslag, som alltså innebär ytterligare en övergångsperiod fram till 2015 innan universitet och högskolor väntas ha inlemmat utbildningarna i sitt ordinarie utbud, som de för övrigt själva styr över.
– Det blir lite abrupt att släppa frågan nu, sa Anna Hedborg vid presskonferensen.
Den särskilda nämnd som Hedborg föreslår ska ledas av en statligt utsedd ordförande och i övrigt bestå av representanter för arbetsmarknadens parter. År 2009 ska den Hedborgska kommittén avvecklas, och 2015 väntas den föreslagna nya nämnden kunna avvecklas.
Såväl Anna Hedborg som Cristina Husmark Pehrsson hoppas på en växande efterfrågan på företagshälsovårdsutbildning, dels med tanke på kommande generationsavgångar, dels med tanke på den så kallade rehabiliteringsgarantin och företagshälsovårdens framtida roll enligt de nya ramar som också de har utretts av Anna Hedborg och som regeringen ställer sig bakom. Det handlar bland annat om möjligheten för företagshälsovården att ta ett primärvårdsansvar, något som regeringen redan anslagit 3,4 miljarder kronor i 2008 års budget för. Men omfattningen av detta beror på i vilken mån landsting sluter avtal om primärvårdsansvaret, i vilken mån företag vill medverka och i vilken mån enskilda privatpersoner väljer att gå till företagshälsovården med sina bekymmer. Allt detta påverkar utbildningsbehovet.
– Låt oss hoppas att det blir ett väldigt sug, sa Anna Hedborg.