Varken läkare eller barnmorskor är nöjda med Socialstyrelsens slutskrivningar. Samma dag som Socialstyrelsens rapport presenterades kom Vårdförbundet med ett uttalande där man kräver en lagändring, för att få barnmorskornas på många håll i praktiken utökade ansvar vid medicinska aborter lagfäst.
Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, anser däremot att det vore olyckligt att röra befintlig svensk abortlagstiftning, som ger stora valfriheter för verksamhetschefer, att ordna arbetet på bästa sätt.

Huvudslutsatserna i Socialstyrelsens rapport var att med hjälp av »ordinationer enligt generella direktiv« så »kan verksamhetschefer i abortverksamheten ge barnmorskor en större roll i abortprocessen vid medicinska aborter än vad som är vanligt i dag«. »En ordination av läkemedel enligt generella direktiv gäller för patienterna på en viss vårdenhet under vissa angivna förutsättningar. Den kan då ersätta en individuell ordination. Förutsättningarna är bland annat att det rör sig om okomplicerade graviditeter och att det sker med hänsyn till patientsäkerheten. Läkaren har fortfarande kvar sitt ansvar för ordinationerna.«
Charlotta Grünewald anser att Socialstyrelsens skrivningar är dubbeltydiga.

– Vi har deltagit med två representanter i en referensgrupp, och där vi uppfattar att vi i arbetsgruppen SFOG, Barnmorskeförbundet och Läkemedelsverket varit väldigt överens. Vi tycker därför från SFOG att det är tråkigt att Socialstyrelsen i skrivningarna lyfter att barnmorskorna får en större roll, en roll som de redan har.
Grünewald beklagar vidare att utredningen inte gett läkarna möjlighet att ge synpunkter på texten under pågående utredning, varför SFOG explicit bett om att inte stå omnämnt i rapporten. Olivia Wigzell, chef för analysenheten vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning, bekräftar att referensgruppen inte tagit del av slutskrivningarna före publicering.
– Vi har inte haft några krav på att referensgruppen ska ställa sig bakom rapporten. Vi har i rapporten inte föreslagit något nytt, utan syftet var att klarlägga vad det är som gäller utifrån befintliga lagar och föreskrifter.