Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson kallade i förra veckan till ett nordiskt ministermöte angående beredskap vid en pandemi. De nordiska länderna är överens om att ett fördjupat nordiskt samarbete behövs. Däremot skjuts en eventuell gemensam produktion av influensavaccin på framtiden. En sådan diskussion får anstå till dess att pågående teknikskifte kommit så långt att det är möjligt att bedöma förutsättningarna för produktion.
–Utvecklingen av cellinjetillverkning – det sätt varpå influensavaccin framställs – har tagit mycket längre tid och har stött på fler hinder på vägen än vad man beräknade 2005, berättar Bo G Pettersson, departementssekreterare på Socialdepartementet.
– Det finns i dag ett 30-tal olika tekniker för att ta fram influensavaccin. Vem eller vilka som vinner är oklart, fortsätter Bo G Pettersson.

Genom att intresse och pengar strömmat till branschen för forskning och tillverkning av influensavaccin, har nya upptäckter medfört att tillgången på vaccin är bättre.
– Tillgången på influensavaccin har ökat kraftigt genom utveckling av adjuvans, som gör att kroppen tar upp vaccinet bättre, varför det krävs betydligt mindre doser. Befintlig produktion räcker till väsentligt fler än vad vi befarade 2005, säger Bo G Pettersson.
Att i nuläget ta initiativ till att upprätta en vaccinfabrik, vare sig det gäller på egen hand eller tillsammans med övriga nordiska länder, är för riskfyllt, bedömer politiskt ansvariga efter att ha tagit del av en utvärdering som en svensk expertgrupp har gjort av en förstudie från det svenska vaccinföretaget SBL Vaccin AB. Man pekar på betydande osäkerheter. Inget av de alternativ som har utretts håller enligt utvärderingen för att gå vidare med i nuläget.

Det bästa sättet att säkra tillgången på influensavaccin vid en pandemi bedöms i nuläget vara en så kallad pandemigaranti, att landet försäkrar sig om att få köpa vaccin i händelse av en pandemi. Socialstyrelsen har ingått ett sådant avtal för de kommande tre åren med option i ytterligare tre år med GlaxoSmithKline (GSK).
De nordiska länderna har enats om att samordna kommunikationen under en pandemi. Man kommer också att samarbeta kring analys av förändringar på vaccinområdet för att säkra tillgången till vacciner vid en pandemi.