– Regeringen anser att Sverige uppfyller rätten till hälsa, sa migrationsminister Tobias Billström (m) i en riksdagsdebatt 21 juni 2007. Utvidgade rättigheter till sjukvård för personer som olovligen vistas i landet kan »undergräva hela det svenska asylsystemet«, enligt Billström. Han frågade sig vad det skulle ge för signaler. Det skulle vara »inkonsekvent och otydligt« om staten skulle ersätta landstingen för vård av personer som inte har rätt att vistas här enligt samma ordning som gäller för asylsökande, enligt Billström.
Redan hösten 2006 meddelade den då nytillträdda regeringen att den skulle ta ställning till om rätten till sjukvård skulle utvidgas, se LT nr 45 sidan 3442, en fråga som den fick ärva av den tidigare regeringen, som mottagit kritik från FNs rapportör Paul Hunt våren 2006.
Sedan hösten 2006 har trycket på alliansregeringen ökat. Våren 2007 fick Sverige ytterligare ett besök av FN:s rapportör Paul Hunt. I december 2007 uppmanade Socialstyrelsen regeringen i en skrivelse att låta utreda »om även vuxna asylsökande och papperslösa ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som personer bosatta i Sverige«. Och efter lagrådsremissen nyligen har opinionen vuxit ytterligare.

Det är oklart vad som är regeringens avsikt. Den aktuella lagrådsremissen om vård till asylsökande sorterar under Justitiedepartementet och migrationsminister Tobias Billström, men hans presssekreterare hänvisar i fråga om gömda till socialminister Göran Hägglund.
Göran Hägglund var förra veckan inte tillgänglig, men sa i Svenska Dagbladet den 8 januari:
– Min egen åsikt är att människor, både asylsökande och gömda, som befinner sig i vårt land har rätt till sjukvård fullt ut som andra boende.
I riksdagen den 22 januari sa han att regeringen ännu inte »resonerat sig fram till en gemensam syn«.

– Jag kan ha respekt för dem som frågar sig om människor som har kommit till vårt land och inte har uppehållstillstånd eller kanske till och med har fått sin sak prövad, fått utvisningsbeslut och dröjer sig kvar ska ha rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som de som finns och bor i vårt land. Det är ett argument som jag har respekt för. Men vi måste ändå hantera den här frågan. Jag landar i mitt eget personliga ställningstagande i att Sverige hellre ska fria än fälla, hellre vara övergeneröst än undergeneröst, sa Hägglund.

Han konstaterade också att det i Europa finns länder som har större problem med illegala flyktingar och ändå har en mer generös sjukvård än Sverige.
Men det är inte aktuellt med några utvidgningar i det kommande lagförslaget, enligt Hägglund. För detta krävs först en utredning, menar han, och regeringen är ännu inte överens om frågan över huvud ska utredas.

Enligt Hägglunds presssekreterare Martin Karlsson är regeringen inte heller enig om vad en utredning skulle inriktas på. Dessutom saknar regeringen kunskap om hur många papperslösa som finns i landet och vilken belastning en utökad rätt skulle innebära för vårdapparaten, enligt Martin Karlsson.
Läs även

Vård för gömda. Hårt tryck på regeringen ge gömda rätt till vård

Landstingens föreslagna skyldighet att erbjuda vård

Asylsökandes barn och gömda barn: Full rätt till sjukvård, med subventionering. Asylsökande vuxna : »Vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning«. Denna vård subventioneras. Övrig vård: full betalning. Gömda eller papperslösa vuxna: »Omedelbar vård« (enligt Hälso- och sjukvårdslagen 4 §). Inga subventioner.

»Missförstånd« att vård till gömda förbjuds

Lagrådsremissens syfte är, enligt regeringen, endast att kodifiera dagens avtal mellan staten och landstingen. Men i förslaget står uttryckligen att utlänning som håller sig undan så att avvisning eller utvisning inte kan verkställas inte ska erbjudas sådan vård som ska erbjudas vuxna asylsökande. Detta har uppfattats som en inskränkning jämfört med dagens avtal och ett uttryckligt förbud för sjukvårdpersonal mot att ge sådan vård till gömda.
Men formuleringen kommer att skrivas om i propositionen så att den handlar mer om vem som omfattas och inte om vem som ska uteslutas, enligt Markus Friberg, pressekreterare hos migrationsminister Tobias Billström (m).
– Det har blivit ett missförstånd och en skendebatt, säger han. Dagens avtal löper ut vid halvårsskiftet och en proposition väntas inom kort.


Blivande läkare och sjuksköterskor från studentorganisationen IFMSA demonstrerade utanför riksdagshuset den 13 februari för papperslösa lika rätt till vård.