I Sverige fusioneras stora universitetssjukhus till ännu större enheter. Företeelsen har hittills inte kunnat visa på en kostnadseffektivare vård. Internationell forskning visar att den optimala storleken på sjukhus är 300–400 sängplatser, enligt nationalekonomen Lars Söderström, professor emeritus vid Lunds universitet, som gjort en litteraturöversikt över internationell forskning på området. Befintlig forskning stöder inte tesen att stora sjukhus ger effektivare och billigare vård.

Tvärtom blir administrationen ofta en flaskhals i försöken att få till stora enheter med all vård samlad under ett tak.
En övervägande del av litteraturen behandlar förhållanden i USA och Storbritannien. Av 706 vetenskapliga artiklar på temat »sjukhus och kostnader« behandlar 380 USA och 119 Storbritannien (McKee &
Healy, 2002). I sökningar fann man dock 24 studier som gäller Sverige.

– Man kan förvisso ha hyggligt stora kliniker, men när man blandar alla typer av verksamheter på ett ställe uppstår problem. Huddinge och Karolinska har redan gjort bort sig. Administrationen fungerar dåligt, man har svårt att hålla kostnads- och kvalitetskontroll, och logistiken fungerar dåligt.
Lars Söderström vill dock ännu inte helt döma ut Region Skånes oavsiktligt offentliggjorda planer för Universitetssjukhuset i Lund respektive Universitetssjukhuset MAS, Malmö, som 2005 hade i genomsnitt 816 respektive 725 disponibla sängplatser.
– När det gäller Karolinska och Huddinge var det uppenbart att det var frågan om en sammanslagning. Nu vet vi inte riktigt vad det blir i Malmö/Lund. En profilering kan jag tänka mig. Det är viktigt att akutsjukvården finns i närheten av patienten, medan en mer specialiserad vård som hjärtvård och cancervård däremot kan man åka några mil för.
Ett argument som brukar föras fram för sammanslagningar är att man ska kunna hävda sig i en framtida export av vård. Är det rimligt?
– Ja, det tycker jag. Till exempel Singapore säljer mycket vård till framför allt arabvärlden, men också till USA. Men möjligheten att exportera vård är naturligtvis avhängig verksamhet, man säljer inte långvård och psykiatri.

I debattboken »Stor och liten – Om vårdeffektiva sjukhus« (2002) argumenterar Söderström tillsammans med kollegan Mattias Lundbäck dock för mindre enheter. Storsjukhusen skulle kunna fungera som en galleria, där sjukhuset står för lokalerna och verksamheter får hyra in sig.
– Lund och Malmö är redan två i ett internationellt sammanhang stora sjukhus som snarare skulle behöva styckas, menar Lars Söderström i dag.