– Den kommer att ha stor betydelse för framtiden, sa äldre- och folkhälsominister Maria Larsson när förslaget presenterades den 29 februari.
Syftet är att öka valfrihet, mångfald, avknoppning och kvinnligt företagande inom vård- och omsorgssektorn.
Redan 1 januari 2009 hoppas Maria Larsson att förslaget har blivit lag, efter remissrunda i vår och proposition till hösten. Regeringen har avsatt 280 miljoner som kommuner kan söka som stimulansmedel i höst.
– Jag vet inte om något har forcerats så snabbt, sa hon.
Det har varit oklart om så kallade kund- eller vårdvalsmodeller har varit förenliga med kravet på offentlig upphandling. Den nya lagen, Lag om valfrihetssystem, LOV, är tänkt att erbjuda en tydlig rättslig ram. Om en kommun eller ett landsting vill införa ett valfrihetssystem ska alltså LOV kunna användas i stället för LOU. LOV innebär att kommunen/landstinget slår fast de förutsättningar, krav och ekonomisk ersättning som ska gälla i systemet. Utförare får ansöka om att få ansluta sig. Om de uppfyller kraven blir de godkända, men de blir inte tillförsäkrade någon bestämd volym eller några brukare/patienter.

– En risk är att väldigt många blir godkända och att en del inte får några brukare. Men man har inte omsorg i första hand om företagen, sa Acko Ankarberg Johansson och påpekade att modellen bara ska användas om syftet är att sätta brukaren i fokus.
För de anställda kan valfrihetssystem innebära ökad risk för timanställningar, påpekade hon också.
Ansökan och avtalsskrivande om att verka i systemet ska ske löpande.
Den som ansöker behöver inte starta sitt företag förrän det är dags att skriva avtal.
– Med lagen möjliggör man både avknoppning och utmaningsrätt.
De gällande kraven ska kunna ändras löpande av kommunen/landstinget.
– Det gäller att hantera ändringar av krav och ersättning på ett klokt sätt så att de politiska målen med valfrihetssystemet uppfylls.
Kommuner/landsting som inför valfrihetssystem måste löpande annonsera i en särskild nationell databas. De är också skyldiga att försäkra sig om att informationen till brukare/patienter om alternativen är saklig, relevant och lättförståelig. För dem som inte kan eller vill välja ska det finnas ett alternativ.
– I äldreomsorgen är många sköra och bräckliga när de ska välja. Det är viktigt att det finns ett i förväg bestämt och fullgott ickevalsalternativ, sa Acko Ankarberg Johansson.
Vårdvalsmodeller finns i primärvården i landstingen Halland, Stockholm och Västmanland.


Acko Ankarberg Johansson, kd