– Vi använder mycket pengar för det centrala läkemedelsarbetet och har haft samma organisation i drygt tio år. Vi har en förskjutning mot specialläkemedel, samtidigt som budgetansvaret ligger allt längre ut i organisationen. Frågan är om linjeorganisationen har det stöd som den anser sig behöva. Den måste få ett utökat ansvar, säger Göran Stiernstedt.
Läkemedelscentrum, med de fem läkemedelskommittéerna och Läksak, som är SLLs centrala läkemedelskommitté som bland annat ger ut Kloka listan samt e-recept Stockholm, har satts under luppen. Totalt har Läkemedelscentrum ett drygt 50-tal anställda plus rådgivande sakkunniga.

Lars L Gustafsson, professor och överläkare, Läkemedelscentrum och Karolinska, välkomnar McKinseys översyn men betonar att det är viktigt att inte ge avkall på kvaliteten kring läkemedelsfrågorna.
– Flera insatser som görs och har gjorts i Stockholm är viktiga för hela Stockholm, men också för Sverige. Vi ligger långt framme även i ett europeiskt perspektiv. Det är en av de saker som McKinsey påpekat. Det är viktigt för sjukvård, för forskning och för industri. Men vi har en potential som vi inte nyttjat fullt ut, de elektroniska beslutsstöden.

Samtidigt som Stockholms läns landsting vill spara i läkemedelsorganisationen visar studier att läkemedel ligger bakom en stor andel av inläggningarna vid medicinakuten (se sidan 894) Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten. Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning.
Veckan efter påsk lämnar Stockholm läns landsting besked om framtida läkemedelsorganisation.