Nya Karolinska i Solna ska uppföras i anslutning till nuvarande Karolinska Universitetssjukhusets befintliga byggnader i södra Solna. Byggstart är planerad till 2009 och sjukhuset beräknas vara klart för inflyttning årsskiftet 2015/2016. Men framför allt motiveras det nya sjukhuset med behovet att möta den medicinsk-tekniska utvecklingen.
Nuvarande operationssalar i Solna är föråldrade och kan inte hysa den teknik som i dag krävs för en framgångsrik högspecialiserad sjukvård.

Med det nya universitetssjukhuset hoppas landstinget skapa förutsättningar för att stärka den medicinska forskningen.
Samtidigt med Nya Karolinska byggs en Science Park för att stödja företag som kan »nyttiggöra forskningsresultaten«. Beslutet i fullmäktige var enhälligt, men bland verksamma i vården har det nya sjukhuset kritiserats hårt. Bland annat för att fungerande enheter kommer att rivas i samband med att det nya sjukhuset byggs, till exempel Thoraxkliniken.
Under rivnings- och byggnadstiden, som beräknas till minst sju år, måste patienter och personal i de rivna enheterna omplaceras i det gamla sjukhuset, påpekar redan hårt omorganisationsprövad personal som ännu inte sett vinsterna av sammanslagningen av Karolinska och Huddinge universitetssjukhus. Det nya Karolinska kommer huvudsakligen att baseras på enkelrum för att bekämpa sjukhusförvärvade infektioner och multiresistenta bakterier.

Men läkare är tveksamma till att dessa går att bygga bort, se till exempel debattartikel av Sven Britton, infektionsläkare och professor emeritus, i LT 6/2008.
Det nya sjukhuset beräknas kosta 14,1 miljarder kronor. Finansieringen är ännu inte klar, men ska enligt planerna vara beslutad i juni. Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, hade gärna sett svar på flera frågor innan Stockholms läns landsting fattat beslut om Nya Karolinska.

– Vi tycker det är synd att Stockholms läns landsting inte utrett de oklara frågorna innan man fattade byggbeslut om ett nytt universitetssjukhus. Vilken roll ska det nya sjukhuset ha i Stockholms läns landstings sjukvårdssystem i framtiden? Vilken vårdverksamhet ska sjukhuset ha, och hur ska sjukhuset finansieras?
Thomas Flodin efterlyser också en konsekvensbeskrivning för verksamheten vid Karolinska, Solna, till exempel för den tidigare nämnda Thoraxkliniken.
–Först sade man att hela huset skulle rivas, därefter att halva huset skulle sparas. Vi har inte sett vilken del som ska rivas – eller hur den halva verksamheten ska bedrivas.Så här ser planritningen ut för Nya Karolinska.