– Om man vill åta sig allmänmedicinsk specialitet ska det finnas en genväg. Vi för ingen djupare diskussion i utredningen, men om jag fick bestämma skulle jag betona detta mer, säger Toivo Heinsoo, regeringens särskilda utredare i »Utredningen om patientens rätt« på fredagen vid Distriktsläkarnas årsmöte i Stockholm.
–Att öppna för legitimerade läkare att etablera sig i primärvården och samtidigt göra sin specialisering är ett sätt att göra allmänläkaryrket mer attraktivt, fortsätter han.

I förra veckan presenterades det första delbetänkandet Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) i utredningen »Patientens rätt i vården« som i sin helhet ska redovisas den 15 december. Genom en ändring i Hälso- och sjukvårdslagen ska det bli obligatoriskt för alla landsting att införa vårdval i primärvården. Redan vid utgången av 2009 ska detta genomföras, enligt förslaget som nu är ute på remiss.
Ett grunduppdrag för primärvården fastställs nationellt. Landstingen kan komplettera grunduppdraget utifrån lokala förutsättningar och på så sätt forma regionala vårdvalssystem. Alla vårdgivare som uppfyller ställda krav ska ha rätt att etablera sig. Grunderna i ersättningssystemet är att pengarna följer patientens val. Privata och offentliga vårdgivare behandlas lika, därefter är det upp till varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning.

I utredningen föreslås vidare att bestämmelsen i Hälso- och sjukvårdslagen om att patientens fasta läkarkontakt i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin tas bort. Utredningen vill ge patienten en stärkt rätt till en fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten ska vårda och vid behov fungera som en vårdlots, framför allt för äldre och multisjuka patienter med stora och sammansatta vårdbehov.

– Primärvården har inte möjlighet till att leva upp till vad lagen säger om patientens rätt till en fast kontakt med en specialist i allmänmedicin. Men patientens rätt till en fast läkarkontakt ska finnas kvar. Det är min självklara ståndpunkt, säger Tovio Heinsoo.