Läkarförbundet är generellt positivt till en omreglering av apoteksmarknaden men ser i det statliga betänkandet uppenbara risker för att tillgången till läkemedel försämras. Därmed hotas också patientsäkerheten.
– Utredningen har koncentrerat sig mest kring läkemedel som handelsvara, medan förbundet ser läkemedel som en del i sjukvården, säger Per Johansson, Läkarförbundets utredare.
Förbundet understryker att läkemedel måste finnas tillgängliga för alla patienter på en omreglerad marknad och tror att glesbygdens apotek kan hamna i farozonen när Apoteket ABs ansvar för apotekstäckningen försvinner. En lösning, enligt förbundet, kan vara att tillåta läkare i den öppna vården och på sjukhusens akutmottagningar att lämna ut de första doserna läkemedel. En annan är att tillåta läkare att äga apotek.

Läkarförbundet är överhuvudtaget mycket kritiskt till att förskrivare hindras från att äga apotek, något som är »lika ologiskt« som att optiker inte skulle få sälja glasögon eller att tandläkare inte skulle få sälja tandproteser, enligt remissvaret. Om hindren för ägande togs bort öppnas »intressanta alternativa apotekssystem«, enligt förbundet. Ett sådant är »self-dispensing doctors«, som visat sig framgångsrikt i glesbygd i många länder och som går att kombinera med distanshandel av läkemedel.

Läkarförbundet anser också att statsmakterna även i fortsättningen har ett ansvar för att trygga tillgången till producentobunden information till förskrivare. Därför bör de kanaler som utredningen i huvudsak hänvisar till, landstingens SIL-projekt (Svensk informationsdatabas för läkemedel) och läkemedelskommittéer, kompletteras med den information som i dag finns tillgänglig via till exempel informationsapotekare. På samma sätt vill Läkarförbundet att läkemedelsregister och annan infrastruktur läggs under en befintlig myndighet – och inte som i förslaget i ett dotterbolag till Apoteket AB.
Förbundet är också tveksamt till det prissättningssystem som presenterats, då risken är att prisförhandlingen som ska skötas av apoteken blir så omfattande att större kedjor gynnas. En risk för oligopol, menar Per Johansson. Förbundet anger dock inte hur mångfald och småföretagande inom apoteksnäringen ska främjas men vill se en tydlig plan för hur Apoteket ABs monopol ska avvecklas.

– Apoteket kan inte vara kvar på det sätt som det är i dag, så att det begränsar konkurrensen, säger Per Johansson.

Läs ledaren om apoteksreformen i detta nummer
Apoteksreform kräver varsamhet


Om hindren för ägande togs bort öppnas »intressanta alternativa apotekssystem«, enligt Läkarförbundet.