Fördelning per befattning
Löneökningen har för hela läkarkollektivet under det senaste året varit 2,7 procent. Specialistläkare ligger högst med 3,5 procent, följt av överläkare och verksamhetschef med 3,4 procent. För de senaste fem åren uppgick den totala löneökningen till 15 procent. Distriktsläkare och verksamhetschef hade den mest gynnsamma löneutvecklingen, med 17,5 respektive 17,2 procent. Under 10-årsperioden 1997–2007 ”toppar” distriktsläkare, följda av ST-läkarna, med en löneökning på 53,5 respektive 50,3 procent. Konsumentprisindex (KPI) har stigit med 2,2 procent mellan åren 2006 och 2007 samt med 6,5 procent 2002–2007 respektive 12,9 procent 1997–2007. Löneökningarna ligger över inflationsnivån men inte längre med lika stora tal.
Jämförelsen avser medellönen för respektive befattning vid olika mättillfällen (kollektiv löneutveckling). Ingen hänsyn tas till strukturella förändringar, dvs att individer rör sig mellan olika befattningar, eller att läkare slutar och nya tillkommer mellan mättidpunkterna.

Fördelning efter kön
Det senaste året har kvinnor haft en genomsnittlig löneökning på 2,7 procent och män 3,1 procent.
Vid en jämförelse av samtliga kvinnors och mäns snittlöner år 2007 är skillnaden 5 700 kr till männens fördel. Jämfört med året innan har skillnaden ökat med 400 kr. Löneskillnaden förklaras till stor del av rådande ålders- och befattningsstruktur. Antalet chefer och överläkare är betydligt större bland männen och väger därmed upp lönen för samtliga män. Löneskillnaderna består dock vid en jämförelse befattningsvis. Den största skillnaden, 2 059 kr, noteras för gruppen distriktsläkare. Skillnaden är marginellt lägre än under föregående år. För underläkarna uppgår skillnaden till cirka 400 kr.

Individuell löneökning
Den individuella löneökningen uppgår till 3,7 procent, jämfört med 2,7 procent för den kollektiva. Kvinnornas individuella löneutveckling är 3,8 procent och männens 3,6 procent. För chefsbefattningarna, överläkare respektive distriktsläkare, kan konstateras en något högre individuell löneutveckling för kvinnor än för män.

Byte av befattning
För läkarkollektivet betyder byte av befattning 1–1,5 procent i årlig löneökning. Kvinnor får ett högre löneutfall än män vid befattningsbyte.

Källa: Sveriges läkarförbund