Socialminister Göran Hägglund och utbildningsminister Jan Björklund aviserade i oktober 2007 ett antal åtgärder för att underlätta så kallad avknoppning, där offentlig verksamhet privatiseras genom att anställda tar över den.
Bland annat skulle särskilda regler för avknoppning tas fram. Den viktigaste frågan i sammanhanget var att ta reda på hur värdet för verksamhet som knoppas av ska fastställas. Just denna fråga om värdet överlät regeringen åt Statskontoret att svara på, se LT nr 10/2008. Och nu har Statskontoret svarat:

Avknoppning i form av ett riktat erbjudande till anställda att köpa kommunal eller landstingsverksamhet är inte rättsligt möjlig. Det strider bland annat mot Kommunallagens förbud mot att ekonomiskt gynna enskilda.
Däremot kan anställda precis som alla andra lägga bud på sådan egendom som är till salu. Men processen måste präglas av öppenhet och transparens.

Ett landsting kan sälja till exempel en vårdcentral. Då måste först vårdcentralen värderas och värderingen ska omfatta även ideella värden. Sedan ska vårdcentralen bjudas ut på en öppen marknad och säljas till marknadsvärde, vilket enkelt uttryckt innebär att högsta anbud vinner.
Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig hos Göran Hägglund, kommenterar:
– Det är en bekräftelse på att vi tänkt i rätt banor. Avknoppning får inte vara en konkurrensfördel för personalen.
– Ibland kan avknoppning ha gjorts på ett felaktigt sätt, till exempel genom att inventarier övertagits till ett för lågt värde, säger Tobias Nilsson.

Statskontorets slutsats ändrar dock inte regeringens planer på att med olika medel underlätta avknoppning och stimulera till en ökad mångfald av aktörer.
Det handlar om Acko Ankarbergs förslag »LOV-lag om valfrihetssystem«, Toivo Heinsoos förslag om att införa kundval i primärvården i hela landet samt olika projekt som ska stimulera anställda till att starta egna företag.

För läkare som vill knoppa av innebär Statskontorets slutsatser att möjligheterna att ta över och driva verksamhet i egen regi minskar, enligt Kåre Jansson, utredningschef på Läkarförbundet.
– Det blir ökad konkurrens och med stor sannolikhet ett högre pris för den anställde som vill ta över, säger han.

Läs mer. Rapporten »Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (såkallad avknoppning) – kommunalrättsliga och EG/EU-rättsliga aspekter«, http://www.statskontoret.se