Av landets landsting toppade Halland antibiotikaförskrivningen till barn 0–4 år under 2007, enligt Landstinget Halland och antibiotikanätverket Strama. I snitt fick 8 av 10 så små halländska barn ett sådant recept under året. Det var också en uppgång med 25 procent under de fyra första månaderna 2007 jämfört med samma period 2006.
Den kraftiga uppgången ledde till en rejäl informationskampanj i Landstinget Halland som ser ut att ha gett effekt. Under 2008 års första månader minskade förskrivningen till de små barnen med 30 procent. Det betyder att Halland under januari–
april i år i stället låg på tolfte plats jämfört med övriga landsting.
Även beträffande den totala antibiotikaförskrivningen låg Halland högt 2007, på tredje plats efter Region Skåne och Stockholms läns landsting. Den totala förskrivningen till hallänningarna ökade med 15 procent under de första månaderna 2007. Under början av 2008 minskade den igen med 12 procent och nu ligger Landstinget Halland på elfte plats bland de 21 landstingen.

Antibiotikaförskrivningen varierar stort mellan vårdcentraler i Halland. I den glesbefolkade kommunen Hylte ligger den i nivå med de lands­ting i landet som förskriver minst. I storstadsnära Kungsbacka ligger den 60 procent högre, i nivå med de landsting som förskriver mest.
Just nu gör Karolinska Institutet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap en kvalitativ studie i Halland där 20 läkare intervjuas om sin attityd till antibiotikaförskrivning. Resultaten ska bli klara i sommar och rapporteras till Socialstyrelsen.
Ökningen 2007 sammanföll i tiden till stor del med introduktionen av Vårdval Halland. Från läkarhåll har det, enligt Mats Erntell, hävdats att ersättningsmodellen sätter ekonomisk press på vårdcentralen, eftersom patienten har alternativet att vända sig till annan mottagning eller närakut. Som modellen i Halland ser ut måste »hemma-vårdcentralen« då stå för kostnaden för det besöket.
Att tillgängligheten har ökat kan också har drivit upp förskrivningen eftersom lindriga tillstånd lättare kommer till. Många föräldrar är oroliga och kommer tidigt med sina barn, enligt andra röster, berättar Mats Erntell.
En ökad förskrivning kan också hänga ihop med bristande tid i konsultationen; läkaren har inte tillräcklig tid att diskutera med patienten om antibiotika behövs eller ej.
Några landsting i landet ökade sin förskrivning av antibiotika under de första månaderna 2008. Det gäller i princip landsting som hade den lägsta förskrivningen 2007, bland andra Västerbotten, Dalarna och Jämtland