Tidigare i våras lämnade utredaren Acko Ankarberg Johansson (kd) förslaget Lag om valfrihetssystem, LOV, tänkt som ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU (se LT nr 10/2008 s 711). Förslaget välkomnades av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) som vill se en lag träda i kraft redan vid årsskiftet. Förslaget har nu varit på remiss.
Läkarförbundet är i sitt svar i princip positivt till en laglig ram för valfrihetssystem, eftersom den rättsliga grunden för till exempel Vårdval Halland och Vårdval Stockholm har varit osäker.
Förslaget innebär att det landsting som vill frångå LOU måste använda sig av LOV. LOV i sin tur utgår ifrån att det är huvudmannen, landstinget eller kommunen, som sätter upp villkor, sluter avtal med utförarna och sköter tillsynen. Detta är förbundet kritiskt till.

Förbundet skulle hellre se en lag som gör det möjligt för de kommuner och landsting som vill det att införa ett renodlat kundvalssystem i vård och omsorg, alltså ett friskoleliknande system där auktorisation och tillsyn sköts av en fristående myndighet och där något avtal mellan de privata utförarna och huvudmannen inte behövs.
LOV sätter heller inga gränser för hur detaljerade avtalsvillkor kommunen eller landstinget kan sätta upp för de privata enheterna, enligt förbundet, som anser att avtalsvillkor och krav på formalia och administration för de vårdgivare som vill delta kan bli så stora att lagen riskerar att gynna främst stora aktörer som är skickliga i att lägga anbud.