Läkarförbundet har tillsammans med en extern konsult genomfört en enkätundersökning bland medlemmar och förtroendevalda om patientsäkerhet. I undersökningen har läkare fritt fått associera kring patientsäkerhet. De faktorer som samstämmigt lyfts för säker vård är läkares kompetens, tidsramar, personalresurser samt rutiner, i nu nämnd ordning. Men medan kompetensen finns, så brister tiden, är de svarandes allmänna uppfattning. Mer tid för patienten är ett återkommande önskemål, berättar Karin Hallengren, projektledare i företaget BrandInsight, som bistått Läkarförbundet i enkätundersökningen som genomförts under en knapp månad under mars–april.
– Vad som utmärker läkarkåren är ett kompakt missnöje med sin arbetssituation. Sådana resultat har inte framkommit i andra yrkesgrupper, säger Karin Hallengren.

Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, framhåller hur viktig patientsäkerheten är för yrkeskollektivet, och att läkares ståndpunkter kring patientsäkerhet måste få höras, för att därefter tillsammans med andra parter komma fram till förbättringar.
– Vi kommer att använda undersökningen som underlag för diskussioner med politiker och vårdgivare. För att patienten ska få bra vård, så måste läkaren må bra. Alla måste få så säker, bra vård som möjligt, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Patientsäkerhet är en viktig arbetsmiljöfråga, och rädslan för att göra fel och klandras är en tung ryggsäck att bära, inte minst för mindre rutinerade läkare.
– Vi vill bort från ett repressivt system och tala mer öppet när saker går fel. Många läkare tycker att det är svårt med det repressiva ansvarssystemet (se Läkartidningen 19/2008, sidan 1400). Vi vill ha en öppen diskussion kring patientsäkerhetsfrågorna, säger Eva Nilsson Bågenholm, som också sitter i den statliga patientsäkerhetsutredningen som ska lämna ett betänkande vid årsskiftet.

1 050 medlemmar respektive 213 förtroendevalda svarade på webbenkäten, som fick en svarsfrekvens på 24 procent i den första gruppen och 63 procent i den andra. Enligt Läkarförbundet kan materialet, trots den låga svarsfrekvensen, ses som representativt för den svenska läkarkåren i stort i termer av kön, ålder, arbetsplatser och specialiteter.
– Vi har fått garantier från undersökningsföretaget om att underlaget håller, säger Anders Bengtsson, chef för avdelningen Politik och profession, och framhåller att svaren från de båda medverkande grupperna – medlemmar respektive förtroendevalda – är samstämmiga.
Läkarförbundet genomförde i januari en förstudie bland ordföranden i förbundets lokal- och yrkesföreningar. Majoriteten ansåg att Läkarförbundet ska arbeta med patientsäkerhet. Frågor som ställdes var: »Vad är patientsäkerhet för medlemmarna och hur kan medlemmarna påverka?« Studien ligger till grund för Läkarförbundets fortsatta arbete kring patientsäkerhet.

Läs mer: Undersökningen »Faktorer för en patientsäker vård« finns att läsa på Läkarförbundets hemsida http://www.slf.se