Det är bristen på allmänläkare och svårigheterna att tillgodose kraven på handledning av ST-läkare som gör att landstinget nu öppnar en särskild utbildningsmottagning. Resurserna är anpassade för att klara introduktionen i allmänmedicin och svensk primärvård för läkare som inte gjort AT i Sverige. Man räknar med att rekrytera 4–5 utbildningsläkare 1–2 gånger om året, dvs mellan 4 och 10 på ett år. Antalet lärartjänster motsvarar två heltidstjänster som 6–7 distriktsläkare delar på.

– Många som söker vårdcentralernas ST-tjänster har inte tillräcklig klinisk erfarenhet för att kunna arbeta självständigt och behöver mer handledning än vårdcentralen har resurser till. Ofta har de inte gjort någon AT-utbildning eftersom det inte förekommer i många länder, säger Göran Sommansson, som är verksamhetschef och studierektor vid Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
– Vi har haft stora svårigheter med både kompetensvärdering och introduktionen i svenskt vårdsystem och svensk vårdkultur.
På utbildningsmottagningen får de blivande allmänläkarna en introduktion på mellan sex och tolv månader innan de går vidare till en ST-tjänst. De handleds av erfarna distriktsläkare som delar på två lärartjänster. Lärarna har ingen egen mottagning utan sambedömer utbildningsläkarnas konsultationer.

Liknande mottagningar finns i USA, men där ansvarar universiteten för utbildningen av allmänläkare och utbildningsläkarnas roll liknar studentens mer än den gör i Sverige.
Utbildningsmottagningen öppnas på Skäggetorps vårdcentral i Linköping, som sedan länge har svårt att rekrytera läkare och just nu inte har någon ordinarie specialist i allmänmedicin. Vårdcentralens vakansmedel finansierar mottagningen, som i sin tur minskar behovet av hyrläkare.
– Hittills har patienterna i regel träffat en hyrläkare, men nu får de i stället träffa läkarna på utbildningsmottagningen, säger Göran Sommansson.
Landstinget räknar med att utbildningsmottagningen i Skäggetorp tar emot 3000 besök om året.