Under en vecka i juni skickade Läkarförbundet ut 15 frågor om vårdval till 2 790 medlemmar i de tre landsting där vårdvalsmodeller införts i primärvården. Enkäten gick till allmänläkare och läkare i specialiteter som samverkar med primärvård. Svarsfrekvensen blev bara 15 procent, men enligt Läkarförbundets utredningschef Kåre H Jansson kan man ändå dra slutsatsen att läkarna i Halland är mer nöjda med vårdvalet än läkarna i Västmanland och Stockholm. Skillnaden i nöjdhetsgrad är signifikant för 8 av de 15 frågorna.
Att läkarna i Västmanland uttrycker ett särskilt tydligt missnöje tror Kåre H Jansson kan hänga samman med att Västmanland övergivit ett etablerat husläkarsystem.
En annan slutsats som sticker ut är att de läkare som svarat på enkäten upplever en stor risk (uppskattad till 4 på en 5-gradig skala) för att vård på lika villkor försämras.
– Läkarna är uppenbart rädda för att vården kommer att ges på mer ojämlika villkor än tidigare, säger Kåre H Jansson.

Läkarförbundet har också haft en särskild arbetsgrupp som fått läsa in sig på de tre vårdvalsmodellerna. Den består av två allmänläkare med facklig erfarenhet från vart och ett av de tre landstingen samt Gunnar Welander, styrelseledamot i Läkarförbundet, från Skåne. Arbetsgruppen har sedan fått bedöma hur bra respektive modell lever upp till de kriterier som, enligt Läkarförbundet, kännetecknar en idealisk vårdvalsmodell, sett från tre perpektiv: läkarens/medlemmens, samhällets och patientens (se ruta).
Samtliga tre vårdvalsmodeller får i huvudsak godkänt av Läkarförbundets arbetsgrupp. För alla kriterier i förbundets idealmodell ger gruppen betyg från mellan 2 och 3 till mellan 4 och 5 på en femgradig skala.

I medlemsperspektivet får Stockholms modell både högsta och lägsta betyget, drygt 4 för »få etableringshinder« respektive knappt 3 för »hög autonomi«.
I samhällsperspektivet ger arbetsgruppen det lägsta betyget till Stockholmsmodellen för landstingets möjlighet till kostnadskontroll (knappt 3), medan Hallandsmodellen ligger över 4 för tre av fem kriterier: »hög kostnadskontroll«, »decentraliserad beslutsordning« och »fungerande konkurrens«. På det sistnämnda området får också Stockholm och Västmanland drygt 4.
När arbetsgruppen intar patientens perspektiv ger den klart godkänt (en bit över 3 till mellan 4 och 5) till alla modeller för alla kriterier utom »rättvisa prioriteringar«, där Stockholm hamnar en bit under 3.

Kåre H Jansson tycker att resultaten i webbpejlingen och arbetsgruppens analys skiljer sig förvånansvärt lite åt. Men arbetsgruppen ser ett större värde för patienterna än vad läkarna i webbpejlingen gör.
Det tror han kan bero på att de fackligt aktiva i arbetsgruppen är mer vana vid att diskutera patientmaktsfrågor i ett politikerperspektiv.
Till hösten fortsätter Läkarförbundet sin utvärdering av vårdvalsmodellerna med en större enkätundersökning bland medlemmarna.

Läs mer om vårdval och om modellerna i Stockholm, Halland och Västmanland i detta nummer:
*Vårdval på gång i dagens primärvård av Anders Anell, Klinik och vetenskap
* Med vårdval i tiden av Per Wändell, medicinsk kommentar

Läkarförbundets kriterier för en idealisk vårdvalsmodell

För medlemmen/läkaren
*Hög autonomi
*Låg ekonomisk risk
*Stor möjlighet till professionell utveckling
*Läkaretiken ska premieras
*Få etableringshinder
För samhället
*Hälsofrämjande arbete premieras
*Fungerande konkurrens
*Hög kostnadskontroll
*Decentraliserad beslutsordning
För patienten
*Stor valfrihet
*Mångfald i vårdutbud
*Stark köparroll
*Rättvisa prioriteringar