– Landstinget måste vidta åtgärder så att läkarna upplever minskad arbetsbelastning och minskad negativ stress. Det här är ett ovanligt beslut, och därför har vår generaldirektör fattat beslutet, säger Thomas Isaksson, arbetsmiljöinspektör i Falun.
– Jag är jätteglad, för det här har vi stångats för. Det är första gången Arbetsmiljöverket ställer krav med anledning av läkarnas höga arbetsbelastning och negativa stress, säger Kristina Wallman, skyddsombud vid medicinkliniken.

Det är första gången Arbetsmiljöverket beslutar om ett vitesföreläggande som är direkt kopplat till vårdplatsbristen och läkarnas arbetsmiljö.
Om inte Landstinget Dalarna senast den 30 november 2009, alltså om mer än ett år, har åtgärdat problemet kan ett vite om 1 miljon kronor dömas ut. Så här skriver verket i sitt beslut den 24 juni:
»Ni ska se till att det stadigvarande finns tillgång till vårdplatser och personella resurser i sådan omfattning att läkarna vid den medicinska kliniken uppnår en minskad arbetsbelastning och så att man på ett märkbart sätt för läkarna minimerar den negativa stress som de idag upplever på grund av vårdplatsbristen.«

Ur motiveringen:
»Kombinationen av att under hög arbetsbelastning behöva ta komplicerade medicinska beslut i en situation där lokalmässiga och praktiska förutsättningar är otillräckliga/ obefintliga medför negativ stress med stor risk för ohälsa för de aktuella läkarna.«
Även andra personalkategoriers arbetsmiljö drabbas av vårdplatsbristen, konstaterar verket, men påpekar att för läkarna är sambandet mellan försämrad arbetsmiljö och vårdplatsbrist tydligt.
Läkartidningen berättade tidigare i år, se nr 20 sidan 1466, att verket övervägde att fatta beslutet. Upprinnelsen är en så kallad 6:6a-framställan enligt Arbetsmiljölagen från skyddsombudet vid medicinkliniken, Kristina Wallman, i april 2007.
Att landstinget har fått tid på sig till i november 2009 är en anpassning till pågående förändringsprocesser på sjukhuset, och de ska vara avslutade då, enligt Isaksson.

Att det har tagit tid för verket att fatta beslutet har att göra med att området hög arbetsbelastning och negativ stress är ett svårt område att ställa krav inom för Arbetsmiljöverket. Det finns inga särskilda föreskrifter att hålla sig till när det gäller hög arbetsbelastning och negativ stress.
Verket har därför tillsatt en arbetsgrupp inom vilken man ska fundera på hur sådana krav i fortsättningen ska formuleras så att tillämpningen blir likadan över landet.
Fler liknande framställningar kan nu väntas.
– Det är inte omöjligt. Falu lasarett är inte unikt, problemen förekommer på sjukhus och främst på medicinkliniker i hela landet. Därmed känner vi att vi ska fundera på hur vi kan bli tydligare i våra krav på vårdplatser, och då är det bra om vi har en gemensam linje, säger Thomas Isaksson.

Verket har tidigare fattat en rad beslut om vitesföreläggande som indirekt kan ha haft effekt också på antalet vårdplatser och läkarnas arbetsmiljö. Besluten har då varit kopplade till den fysiska arbetsmiljön och utrymmet runt sängarna, det så kallade 80-centimeterskravet.»Jag är jätteglad, för det här har vi stångats för. Det är första gången Arbetsmiljöverket ställer krav med anledning av läkarnas höga arbetsbelastning och negativa stress«, säger Kristina Wallman (bilden), skyddsombud vid medicinkliniken.