Anders Nordqvist är ordförande i den grupp inom Morse som arbetat med sjukskrivningsriktlinjer för skuldrans sjukdomar och skador.

Gruppen har tagit fram kunskapsunderlag och förslag till riktlinjer för subakromiella smärttillstånd, artros/artrit, instabilitet samt frusen skuldra. Många av förslagen har ingen motsvarighet i Socialstyrelsens beslutsstöd.
– När det gäller just skuldrans sjukdomar och skador behandlar Socialstyrelsens beslutsstöd endast några få diagnoser med kortare symtomduration såsom akut tendinit och akut axelluxation. Vi inriktar oss framför allt på långvariga besvär och sådant som är aktuellt för operativ behandling. Men vi har även tittat på axeldiagnoser ur ett primärvårdsperspektiv, säger Anders Nordqvist.
För frusen skuldra finns rekommendationer även i Socialstyrelsens beslutsstöd.
– Den individuella spännvidden är stor inom denna diagnosgrupp, vilket är helt i överensstämmelse med Socialstyrelsens rekommendationer.
Gruppens föreslagna riktlinjer präglas överlag av en väldig spännvidd i rekommenderade sjukskrivningstider.
– Det man slås av är att det är en väldigt stor variation i sjukskrivningsbehov mellan olika diagnoser, mellan olika individer och vid olika arbetsuppgifter. Just när det gäller axeln är det väldigt avgörande vad man har för arbete och arbetsställning, om man har tungt arbete eller om man har armen upplyft.

Rekommendationerna skiljer också på om det är den dominanta eller den icke dominanta sidan av kroppen som drabbats.
Ett exempel är den rekommenderade sjukskrivningstiden efter operativ behandling av smärta i skuldran vid rotatorkuffruptur – kuffsutur. Då styrs sjukskrivningstiden av skadans storlek, den postoperativa smärtan, läkningsförloppet, den sjukgymnastiska rehabiliteringen, typen av arbetsbelastning och vilken sida av kroppen som drabbats. Den rekommenderade sjukskrivningstiden är från 6 och upp till 40 veckor eller mer.
Rekommendationerna är inte evidensbaserade.
– Nej, det är väldigt dåligt med evidens i litteraturen.
Har ni tagit hänsyn till den diagnosspecifika sjukskrivningsstatistiken?
– Vi har studerat den också och kommer efter hand att få ta del av mer data. Då diagnoskoderna ofta sätts för summariskt med icke diagnosspecifika koder eller döljs av annan samtidig diagnos uppstår problem med registreringen. Det är svårt att få tillförlitliga siffror, säger Anders Nordqvist.