EU-kommissionen säger sig i en skrivelse till regeringen vara bekymrad över att den så kallade LUS-lagen och förordningen om vissa anställningar inom vården tycks åsidosätta visstidsdirektivet. För att stävja missbruk av rullande visstidsanställningar måste det enligt en bilaga till direktivet finnas antingen bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning, en övre sammanlagd tidsgräns för rullande visstidsanställningar eller ett tak för hur många gånger en visstidsanställning får förnyas.
Inget av detta förefaller gälla i de nämnda författningarna, konstaterar EU-kommissionen, som därför vill ha svar på hur direktivets krav tillgodosetts för läkare vid universitetssjukhusen. Man vill också ha svar på hur speciallagarna stämmer överens med lagen om anställningsskydd, LAS.
Bakgrunden till skrivelsen är att Upplands allmänna läkarförening i oktober i år anmälde Sverige till EU-kommissionen.
– Vi är väldigt glada över att EU-kommissionen tagit tag i frågan så snabbt och att deras svar så tydligt stöder vår sak, säger läkarföreningens vice ordförande Anna Rask Anderssen.

De flesta universitetssjukhus har på frivillig väg minskat visstidsanställningarna bland läkare. På Uppsala Akademiska sjukhus har dock processen gått trögt. Enligt en kartläggning som föreningen gjorde i våras saknar fortfarande 40–45 procent av alla läkare på sjukhuset fast tjänst. I några fall har enskilda läkare gått på visstidsförordnanden i decennier. Särskild drabbade är enligt föreningen kvinnliga läkare.
Till följd av den stora mängden visstidsanställningar kunde UAS 2003 minska läkarbemanningen med 100 personer utan att säga upp en enda person.
Frivilliga överenskommelser har enligt Upplands allmänna läkarförening inte räckt för att få till stånd en förändring, och man föreslog därför i en motion till Läkarförbundets fullmäktige att förbundet ska driva ett mål i Arbetsdomstolen för att få förhandsbesked från EG-domstolen.

Nu kommer dock signaler från sjukhusledningen om att en ändring kan vara på gång.
– Vi jobbar febrilt med frågan. Ambitionen är att ha ett förslag klart i januari som sjukhusledningen kan stå bakom, säger tf personaldirektör Ingrid Persson.
Hur kommer det sig att ni agerar nu, den här frågan är ju inte ny precis?
– Jag kan inte svara för vad som hänt historiskt. För oss är det viktiga att titta framåt och hitta en lösning som är någorlunda modern. Vi har gjort ett omtag och tittar nu på hela flödet i stället för att betrakta ST-tjänster och tillsvidareanställningar var för sig.

Fakta Visstidsanställningar

Lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter (»LUS-lagen«) och förordningen (1998:1518) om vissa anställningar inom hälso- och sjukvården ger möjlighet att förbigå LAS-reglerna om när en visstidsanställd har rätt till fast tjänst. I § 5 i ramavtalet om visstidsarbete, en bilaga till EU:s visstidsdirektiv 1999/70/EG, regleras hur missbruk av visstidsanställningar ska motarbetas.