Enligt den nu gällande plattformen, som antogs av riksdagen 1997, är den så kallade behovsprincipen överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. Det betyder att patienter med stort behov alltid går före patienter med mindre behov, oavsett hur dyr den behandling som kan erbjudas är eller hur liten effekt den har.
Prioriteringscentrum, med säte i Linköping, föreslog 2007 i en rapport att behov och kostnadseffektivitet i stället ska vägas mot varandra i samband med prioriteringsbeslut. Dessutom ska en tredje princip, individens ansvar för sin egen hälsa, införas på samma nivå.
Rapporten från Prioriteringscentrum tillkom på uppdrag av Socialstyrelsen, sedan Riksrevisionen konstaterat att den nuvarande plattformen inte fått något större genomslag. Med en ändrad rangordning av de etiska principerna skulle enligt rapporten plattformen bli mer flexibel och ge ett bättre stöd i det konkreta prioriteringsarbetet.
Att plattformen uppenbarligen inte tillämpas fullt ut är dock inget argument för att förkasta den, anser SMER i en skrivelse till Socialdepartementet. SMER befarar att man genom att lyfta upp kostnadseffektivitet på jämn nivå med behov riskerar att få en värderingsförskjutning som inte är acceptabel. Skälet är att det är enklare att räkna på kostnader än att mäta behov.
SMER anser att resurser i stället bör satsas på att ta fram en strategi för att implementera de nuvarande principerna.
Socialstyrelsen har i sin kommentar till Prioriteringscentrums rapport tagit avstånd från idén om en ansvarsprincip, men däremot ställt sig mer positiv till en utvidgning av kostnadseffektivitetsprincipen.