Att Riksrevisionen anser att uppgifterna bör skiljas åt ska inte tolkas som att Riksrevisionen anser att läkarkåren bör fråntas uppgiften att bedöma arbetsförmågan.
– Nej, det ska man inte läsa in, säger projektledare Anders Viklund.
Det handlar snarare om att samma läkare inte ska göra båda saker med samma patient, förtydligar Anders Viklund.
– En läkare kan slå fast att man är sjuk och den andra att man kan eller inte kan jobba, säger Anders Viklund.
Riksrevisionen har granskat i vilken mån Försäkringskassan bedömer sjukskrivnas förmåga att ta annat arbete än det de sjukskrivs från. I alltför liten utsträckning, blir svaret.
Inte heller behandlande läkare bedömer arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden tillräckligt ofta. Ett skäl som anges till detta i rapporten ska vara läkarnas dubbla roller i sjukskrivningssituationen. Riksrevisionen skriver:
»Enligt Försäkringskassans enkätundersökning har många läkare problem med att kombinera sin roll som behandlande läkare och utfärdare av underlag till Försäkringskassan inför beslut om sjukpenning. Så många som 70 procent av läkarna upplever att det är svårt att bedöma arbetsförmågan. Det förekommer att läkarna sjukskriver på patientens begäran, trots att det inte föreligger medicinsk grund.«
Läkarnas dubbla roller, att vara både behandlande läkare och den som ska bedöma arbetsförmågan, skapar problem, anser Riksrevisionen och drar slutsatsen att läkarnas roll kan behöva förändras:
»Såväl intervjuer med Försäkringskassans handläggare som aktstudien visar att handläggarna måste ägna mycket tid åt att få in intyg från läkare. Intervjuerna bekräftar bilden att läkarna står på patientens sida. Det finns därmed argument för att läkarens roll kan behöva förändras i syfte att undvika felaktiga intyg och tidsspillan.«
Uppmaningen till regeringen lyder:
»Se över möjligheten att skilja läkarnas uppgift att bedöma arbetsförmågan mot annat arbete från uppgiften att behandla sjukdom.«
Men att dela upp de två uppgifterna på olika läkare är ingen god idé, anser Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm:
– Det blir ett fruktansvärt otympligt system. Då ska patienten varje gång träffa två olika läkare. Vi har inte resurser för det, och vi ska inte heller satsa resurser på det, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Det är dessutom en poäng att hålla samman uppgifterna, anser hon. De tre bedömningarna som ska göras i ett sjukfall – diagnos, funktionsnedsättning och arbetsförmåga – hänger tätt samman, och den behandlande läkaren är den aktör i sjukskrivningsprocessen som normalt har bäst kännedom om patienten, påpekar Eva Nilsson Bågenholm.
Riksrevisionens granskning rör förhållandena under 2007. Sedan dess har det hänt »oerhört mycket«, enligt Eva Nilsson Bågenholm. Sjuktalen har sjunkit, och det är till stora delar läkarkårens förtjänst, menar hon.
– Läkarna föreslår inte sjukskrivning i samma utsträckning längre.