Lena Ekelius, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och i Läkarförbundets arbetslivsgrupp och styrelseledamot i Sylf sedan tre år, valdes till ny ordförande i Sveriges yngre läkares förening vid dess fullmäktigemöte under helgen. Hon efterträder Heidi Stensmyren som i december valdes in i Läkarförbundets centralstyrelses inre krets som andre vice ordförande.
Det är en lång lista med frågor Sylf ska arbeta med framöver (se bland annat beslut här intill), från klassiska fackliga frågor över chefsfrågor och uppföljning av de nya ST till att fördjupa de internationella relationerna. De senare väntas bli allt viktigare i takt med patienters och läkares ökade rörlighet. Frågorna väntas få aktualitet inte minst genom Sveriges ordförandeskap i EU från första juli 2009.

Lena Ekelius är tjänstledig från en ST i allmänmedicin och arbetar som forskare med organisationsfrågor.
– Jag tittar på praxisförändring, och försöker förstå hur faktorer i organisationen påverkar läkares möjlighet att använda bästa tillgängliga kunskap när de fattar beslut, till exempel när det gäller att välja rätt läkemedel för patienten.
Kunskapsöverföring i vården går ofta alltför långsamt, vilket innebär att patienter riskerar att inte få den bästa behandlingen.

Som före detta redaktör för Sylfs tidning Moderna Läkare har hon lärt sig att arbeta under stress och mot en deadline, berättar hon. Som yngre läkare, snart 33, hoppas hon kunna förändra kulturen inom läkaryrket.
– Vi måste som enskilda läkare bli bättre på att sätta gränser och värna om vår arbetstid och arbetsmiljö. Yngre läkare vill prioritera fritid och familjeliv och kombinera det med en bra karriär, säger Lena Ekelius.

Enligt en nyligen presenterad Sylf-enkät anger en stor andel av de yngre läkarna att de kan tänka sig att bli chef, men få har i sin yrkesverksamhet beretts möjlighet att pröva vingarna i en verksamhetsledande roll.
– Det är viktigt att vi ser över och stödjer modeller för hur vi utvecklas i våra yrkesroller, inte minst för hur vi förbereds för chefskap, säger Lena Ekelius, som tog sin läkarexamen 2004 och legitimerades 2006 och som nu själv ska axla ett viktigt ledaruppdrag.

Beslut från Sylfs fullmäktigemöte i korthet

Vårdval och tillsvidareanställningar
Sylf ska bevaka att tillsvidareanställningar av ST-läkare garanteras även vid övergång till vårdval och/eller privatisering av verksamheter. Man ska också följa utvecklingen av tillgången till ST-tjänster inom varje specialitet.

Behov av AT-tjänster
Sylf ska uppskatta hur många AT-tjänster som de facto utlyses i Sverige per år, samt geografisk spridning för dessa. Man ska också beräkna hur många AT-tjänster som borde utlysas i Sverige per år för att uppfylla 15 § hälso- och sjukvårdslagen (1998:531).

Fasta tjänster för ST-läkare
Sylf ska följa upp införandet av tillsvidareanställningar för ST-läkare.

Läkares brottslighet
Sylf ska arbeta för att Läkarförbundet utarbetar en policy om brott begångna av läkare.

Lön efter individ
Sylf centralt ska arbeta för att ta fram en individualiserad lönesättning för AT-läkare.

Bevaka arbetsgivare
Sylf ska bevaka att arbetsgivaren ger ST-läkare förutsättningar att uppfylla Socialstyrelsens nya riktlinjer för specialisttjänstgöringen.

Samtal med klinikchef
Sylf ska verka för att legitimerad underläkare senast efter 6 månaders vikariat ska ha rätt till ett samtal med klinikchef/enhetschef där möjlighet till framtida ST tydliggörs. Sylf ska också verka för att legitimerad underläkare tilldelas en handledare och får möjlighet att går kurser på samma sätt som en ST-läkare.

Synligare kompetensportfölj
Sylf ska bevaka att webbverktyget Kompetensportföljen vidareutvecklas och synliggörs.

Namngiven handledare åt underläkare
Sylf ska verka för att alla underläkare ska få en namngiven handledare.

Lena Ekelius, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, valdes till ny ordförande i Sveriges yngre läkares förening vid dess fullmäktigemöte. Hon efterträder Heidi Stensmyren.