Skånes privatläkarförenings nytillträdde ordförande Åke Reimer har överklagat Region Skånes beslut om villkor för det skånska vårdvalet: »Hälsoval Skåne – Ekonomisk ersättningsmodell för vårdenheter« hos Länsrätten i Malmö. Han vill ha prövat om underlaget för Skånes vårdval är förenligt med nationella lagar, och kräver samtidigt att regionstyrelsens beslut från den 5 februari upphävs. Krav ställs där också på inhibition, att fattade beslut inte verkställs innan länsrätten hunnit pröva ärendet.
– Jag är nytillträdd ordförande. Det var rätt tufft att börja med en personlig överklagan till länsrätten, säger Åke Reimer, som omgående fick avslag på kravet om inhibition, men som nu väntar på att ärendet rullar på.
Parallellt med Åke Reimers personliga överklagande skriver Skånes privatläkarförening till regionstyrelsen, Region Skåne, och påtalar svagheter i underlaget för Hälsoval Skåne. Man kräver att införandet av vårdvalet, planerat till den 1 maj, skjuts upp.

Åke Reimers överklagande gäller etableringsfrihet, avtalsvillkor och sekretessfrågor, frågor som alla även behandlas i styrelsens brev till regionstyrelsen.
Enligt Hälsoval Skåne, ska »en dialog om geografisk placering« av vårdenhet föras mellan Region Skåne och vårdenhet som söker ackreditering. Men »för att en myndighet ska kunna tillämpa lag om valfrihetssystem LOV (2008:962) krävs en så kallad fri etablering för alla leverantörer som vill etablera sig och som uppfyller de av myndigheten uppställda etableringsvillkoren«, enligt Reimers skrivelse till den skånska länsrätten, daterad den 23 februari.
Där vill Åke Reimer också ha prövat om Region Skånes villkor att själv med respektive leverantör och ensidigt – när som helst under avtalstiden – kunna besluta om att ändra avtalsvillkoren för de ackrediterade vårdenheterna, något som kan stå i strid med avtalslagen.
Den tredje punkten ifrågasätter om den skånska ersättningsmodellen är förenlig med sekretessregler. För att Region Skåne ska kunna följa upp och kontrollera att vårdenhet fullgör sitt uppdrag krävs inrapportering av patientuppgifter, vilket enligt privatläkarna kolliderar med vårdens garanti att patientuppgifter är sekretessbelagda. Till 80 procent bygger Hälsoval Skåne på ersättning baserad på vårdtyngdsmodellen utifrån ACG (Adjusted Clinical Grops), som baseras på inrapportering av patienters diagnoser för att patientens vårdbehov ska kunna viktas för att få rätt ersättning.
– Det är högst oklart om patientsekretessen bryts, menar Skånes privatläkarförening, och passar samtidigt på att lufta en bland de skånska av vårdvalet berörda läkare allmänt spridd farhåga om att ersättningsnivåerna är för låga.
En nyligen offentliggjord simulering, som Region Skåne gjort av kostnaderna, tyder på att Hälsoval Skåne är kraftigt underfinansierad.
– Siffrorna var så låga att man misstänker att någon någonstans gjort ett räknefel, säger Åke Reimer.
Läkartidningen har sökt Jerker Swanstein, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, för en kommentar. Skånes privatläkarförenings styrelse har per mejl fått svar på sin skrivelse »Skjut på Hälsovalet«: »Vi tror att hälsovalet kan öka tillgängligheten därav brådskan. Vi kommer att följa upp och justera, om och när det behövs!«