– Vi ville gärna tro att det skulle bli en satsning på primärvården, men det betvivlar jag att det blir, säger Per Olsson, verksamhetschef och distriktsläkare vid en av Region Skånes största vårdcentraler, Sjöbo vårdcentral med ett femtiotal anställda.
Utanför de låga byggnaderna utslängda en knapp kilometer utanför bykärnan står ambulanser vilande på rad. En bildskärm informerar om att här används »triage«.

Sjöbo vårdcentral har ett upptagningsområde om 18 000 invånare. Många av dem är äldre, många är bönder och många är trogna sin vårdcentral, även om några av de listade patienterna även uppsöker det privata alternativet, »Läkarpraktiken«, på Järnvägsgatan inne i byn.
En ekonomisk simulering visar att Sjöbo vårdcentral med den nya ekonomiska ersättningen kommer gå runt med ett litet plus, ungefär som man gjort de senaste åren.
– Vår vårdcentral har hög andel listade patienter, 83 procent av invånarna, förklarar Per Olsson.

Från och med den första maj kommer vårdcentralen att konkurrensutsättas av Nova Kliniken, ett företag med verksamhet i Ystad och på Österlen, berättar Per Olsson och antyder med en armrörelse åt vilket håll konkurrenten kommer att slå ner bopålarna.
Kliniken har sökt ackreditering för primärvård i Sjöbo och i Veberöd, ett villasamhälle en dryg mil bort.
– Vi får konkurrens, men samtidigt en avlastning eftersom vi egentligen har ett större beting än vi orkar med.
Per Olsson, till alldeles nyligen ordförande i Östra Skånes distriktsläkarförening, leder en av regionens mest moderniserade vårdcentraler, där man infört knappval, »Mina vårdkontakter« via webben och andra ny­modigheter som att mycket av patientarbetet sköts av sjuksköterskor och paramedicinare.

De allmänna farhågorna bland primärvårdsläkarna är ekonomin, vakanser och täckningsgrad (kvoten mellan öppenvårdsbesök in på primärvårdsnivå och det totala antalet öppenvårdsbesök). Initialt var det tänkt att ekonomiskt premiera enheter med hög täckningsgrad, något som enligt Per Olsson nu tonats ner.
Det stora akuta problemet, som inom kort kommer att förvärras, är läkarbristen.
– Vi har i regionen ett vakansläge på 20 procent, och snart börjar de stora pensionsavgångarna. Vi har inte kunnat hävda oss gentemot sjukhusen när det gäller ST-tjänster.

Läkarförbundets företrädare känner ändå en viss tillförsikt inför Hälsoval Skåne, visar protokoll från MBL-förhandlingar från början av februari. Reservation görs dock bland annat för att vårdenheter själva måste bekosta medicinsk service (som röntgen, laboratorieundersökningar med mera; se artikel nedan). Reservation görs också för ekonomin. Likt tidigare försök till satsningar på skånsk primärvård så har Hälsoval Skåne redan naggats i kanten. Av den halva miljard som styrgruppen föreslog följa med reformen realiseras bara 150 miljoner.
– Tanken var att större andel av vården skulle ske inom primärvården, men det har varit svårt att få ut specialistläkarna från sjukhusen.
Kostnadsersättning utifrån behov får dock tummen upp.
– Ersättningen som följer med listad patient kan komma att variera med mellan 500 kronor och upp till som högst 70 000 kronor per patient och år, enligt Per Olsson, som själv suttit med i den styrgrupp som föregått reformen.

Vinnare i reformen borde bli de mest vårdtunga områdena. I ett snålkallt Rosengård där skymningen hänger redan vid fyra på eftermiddagen sitter Susanne Delavaran med dagens pappersarbete. Hon är medicinskt ansvarig för vårdcentralerna Rosengården och Törnrosen och specialist i allmänmedicin. Hon vill inte ta ut några segrar i förskott.
– Sjukhusen kräver i allt högre utsträckning färdigutredda patienter, med allt vad det innebär vad gäller kostnader för medicinsk service. Vi är också oroliga för de kostnader som vårdcentralen måste ersätta om våra listade patienter går till privatläkare. Vi får då, utöver besökskostnaderna, också betala för medicinsk service och de basläkemedel som där skrivs ut, säger Susanne Delavaran, som i nuläget tycker det är svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av Hälsoval Skåne.

Kollegan Burhan Dawar, specialist i internmedicin, geriatrik och allmänmedicin, säger att patienterna ofta är tidskrävande, men inte nödvändigtvis sjuka i en medicinsk bemärkelse, utifrån de diagnoser som finns att tillgå.
Allt för ofta måste så kallade Z-diagnoser tillgripas, vilka ger en mindre ekonomisk ersättning till vårdenheten. Förhoppningsvis ska den nya breda »diagnosfångsten« justera för olika förutsättningar.
– En »diabetes 2« kan kräva väldigt olika insatser, beroende på om det är en välskött diabetes eller inte. Ersättningen måste spegla detta, säger Burhan Dawar.

Ture Andersson, privatpraktiserande allmänläkare på den nationella taxan, har under 20 års tid arbetat vid sin privatpraktik, »Läkarpraktiken«, på Järnvägsgatan i Sjöbo, tillsammans med en läkarkollega som nått pensionsålder.
– Jag har sett många olika mottagningar runt om i landet. Fördelarna med en liten enhet är att det blir en bättre personkontakt och personkännedom. Patienten möter ett bekant ansikte som kan patientens sjukdomshistoria, säger Ture Andersson, som lägger sig vinn om mottagningens miljö, som att ha belysningen dämpad i mottagningsrummet.
– Vi försöker betona det här med direktkontakt. Vi strävar inte efter telefoner med tonval, utan efter en mänsklig kontakt. Om man är gammal och lite förvirrad är det nya svårt att hantera, säger Ture Andersson, och uppger att en del samarbete kring patienter förekommer med den stora vårdcentralen.

Privatpraktiken är för liten för att kunna ingå i Hälsoval Skåne. Med en patientstock om cirka fyra tusen namn bör praktiken kunna vara av intresse för Nova Kliniken som sökt ackreditering på orten.
– Jag vill avvakta och se vad som händer, säger Ture Andersson, som helst skulle vilja fortsätta i det lilla formatet.
– Det vore verkligen synd om inte den här typen av patientnära verksamheter ska kunna få finnas kvar i Hälsoval Skåne. Många av mina patienter är oroliga och frågar vad som kommer att ske.


Många diffusa diagnoser (Z-diagnoser) kan äventyra Rosengårds chanser att hävda sig i konkurrensen om pengarna. Foto: Peter KroonPer Olsson Foto: Britt Risberg/Ystads Allehanda»Kraven på vårt arbete ökar hela tiden«, säger Susanne Delavaran, medicinskt ansvarig distriktsläkare, Rosengårdens vårdcentral i Malmö.Foto: Peter Kroon»Många av våra patienter har mer sociala än medicinska problem«, säger Burhan Dawar, läkare vid Rosengården, Malmö. Foto: Peter Kroon»Jag vill avvakta och ser vad som händer«, säger Ture Andersson, privatpraktiker på den nationella taxan. Foto: Peter Kroon