Läkarförbundet är ett av sex nationella läkarförbund som är representerade i den arbetsgrupp inom WMA som just nu förbereder ett policydokument kring klimatförändringar och hälsa. Dokumentet, som är tänkt att antas vid WMA:s generalförsamling i New Delhi i oktober, ska peka ut åtgärder som läkarförbund runtom i världen bör vidta för att möta klimatförändringens effekter på folkhälsan.
Ett par månader efter WMA-mötet i Indien är det dags för FN:s stora toppmöte i Köpenhamn, där ett nytt klimatavtal efter Kyotoprotokollet ska förhandlas fram. På initiativ från Läkarförbundet föreslår arbetsgruppen att inledningsparagrafen i dokumentet därför ska innehålla en uppmaning till alla nationella läkarförbund att påverka sina regeringar att anta bindande mål för utsläppsbegränsningar vid förhandlingarna i Köpenhamn.
Läkarförbundet har även fått gehör för att WMA och de nationella läkarförbunden ska kräva att överföring av hälsokunskap till fattiga länder ska ingå i klimatöverenskommelsen.
– Förhandlingarna kommer inte att gå i lås om inte de fattiga länderna får någon kompensation i form av ekonomiskt stöd och tekniköverföring. Det vi har tillfört är att även hälsokunskap ska överföras. Det är de fattiga länderna som kommer att drabbas först av klimatförändringens negativa hälsoeffekter, som epidemier, förorenat vatten och naturkatastrofer, säger Lars Nevander, barnpsykiater i Lund och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.
2007 beslutade Läkarförbundets fullmäktige, i enlighet med en motion som ursprungligen kom från Sjukhusläkarföreningens lokalavdelning i Lund, att förbundet skulle engagera sig mer i frågor om klimat och hälsa. Sedan dess har förbundet bland annat gått med i Climate and Health Council, ett råd för organisationer och enskilda inom hälsosektorn, och centralstyrelsen har träffat den danska regeringens samordnare för Köpenhamnsmötet.
– När vi lade vår motion var det inte helt okontroversiellt att Läkarförbundet skulle engagera sig i klimatfrågan. Nu är vi med och formar WMA:s globala policy. Det är en intressant utveckling, säger Lars Nevander.