I en utredning (SOU 2008: 130) om en ny körkortslagstiftning föreslås att läkare i framtiden ska vara skyldiga att anmäla inte enbart patienter som är »uppenbart olämpliga« att inneha körkort, utan även de som bara är rätt och slätt »olämpliga«. Läkarna ska alltså bli hårdare i sin bedömning av vilka patienter som ska anmälas till länsstyrelsen.
Förändringen motiveras med att det kan vara svårt att avgöra om patientens medicinska tillstånd är sådant att han eller hon utgör en akut trafikfara, vilket kan göra att läkare avstår från att anmäla.

EAR ställer sig rent generellt tvivlande till att fler anmälningar skulle leda till att trafiksäkerheten skulle öka. Vad gäller gränsdragningen tror EAR till skillnad från utredaren att den blir svårare med den föreslagna skärpningen, så länge en definition av »olämplig« saknas.
Huvudinvändningen är dock att förtroendet för läkarna riskerar påverkas negativt.
– Om läkare får en vidare anmälningsplikt kan patienterna börja se läkare mer som myndighetspersoner än som patientens företrädare. Varje åtgärd som riskerar skada patient–läkarrelationen är vi tveksamma till, säger EARs ordförande Thomas Flodin.

EAR tycker att det är ett bra förslag att även förare som inte dömts för rattfylleri, exempelvis personer med missbruksproblem, ska kunna ansöka om att få alkolås som alternativ till indraget körkort. Beslut tas efter en lämplighetsprövning där läkarintyg är tänkt att ingå.
EAR ifrågasätter dock vad läkare har att tillföra i en sådan prövningsprocess.
– Vi har inga särskilda prov som kan avgöra folks förmåga att sköta alkolås. Den bedömningen kan lika gärna göras av polismyndigheten eller någon annan.