Inför det kommande ordförandeskapet i EU har regeringen tagit fram en tiopunkts-
lista med frågor inom de hälso- och socialpolitiska om­rådena som man vill lägga särskild kraft på.
Bland annat kommer Sverige under sitt ordförandeskap att ta upp de ökade riskerna för sjukdomar som sprids från djur till människa, så kallade zoonoser, till följd av klimatförändingarna. En väg att möta hoten är enligt regeringen en närmare samverkan mellan veterinär- och humanmedicin.

Sverige planerar att ta initiativ till ett samarbete mellan EU-länderna kring utvärdering av olika läkemedels långsiktiga effekter. Man vill också sätta fokus på behovet av att hitta alternativa vägar att få fram nya antibiotika. Bakgrunden är att samtidigt som problemet med antibiotikaresistens ökar, skär läkemedelsbolagen ned sin forskning och utveckling på området.
Att driva på genomförandet av EUs strategi för att minska alkoholskadorna finns också med på regeringens att göra-lista. Särskilt vill man se hur reklamens påverkan på unga människors attityder till alkohol kan begränsas. Man vill också lyfta frågan om sambandet mellan prisnivå och hälsoeffekter.

Att det ska bli möjligt att få vård i andra EU-länder och få den betald av hemlandet utan förhandstillstånd är en av regeringens hjärtefrågor, och Sverige räknar med att få driva vidare förhandlingarna kring patientrörlighetsdirektivet och den nära sammankopplade frågan hur journaler ska göras elektroniskt tillgängliga för vårdgivare i and­ra länder.