Att Spur presenterar omarbetade riktlinjer för inspektioner av kliniker som har ST-utbildning är en logisk följd av den nya specialiseringstjänstgöringen som gäller från förra hösten. Hela nya ST andas krav på struktur och kvalitetssäkring, vilket också avspeglas i Spur:s riktlinjer.
– Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd noggrant i de nya riktlinjerna och vi värderar kvaliteten på ST-utbildningen på ett tydligare sätt. Det behövs en enhetlig och rättvis modell så att inspektionen blir objektiv, säger Jesper Persson, ordförande för Spurex och den som lett arbetsgruppen för riktlinjerna.

Bedömningsmodellen har samma grundstruktur som tidigare, men nytt är att den preciserats i tre tydliga nivåer där Socialstyrelsens föreskrifter anges som åtgärder som ska vara uppfyllda, till exempel »En personlig handledare finns utsedd för varje ST-läkare«. Därefter anges allmänna råd som krav som bör vara uppfyllda, som till exempel »Handledar- och kompetensutvecklingssamtalen dokumenteras«. Till sist finns Spur:s egna kvalitetsindikatorer kring process och struktur, till exempel »Utbildningsklimatet är utvecklande och inbjuder till diskussioner och frågor«.
För varje punkt ska inspektörerna ange något av svarsalternativen »Stämmer helt«, »Stämmer ganska bra«, »Stämmer dåligt«, »Stämmer inte alls« och »Ej relevant«.
Totalt bedöms numera åtta olika utbildningsområden, däribland nya områden som ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens samt medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete, eftersom de är nya inslag i utbildningen.

Jesper Persson tycker att den nya preciserade modellen är mycket mer strukturerad.
– Tidigare fick inspektören skriva mer på fri hand. Det blir också enklare att sammanställa data, säger Persson.
En annan ny fördel, enligt honom, är att modellen är skriven som en checklista så att kliniken på egen hand kan göra »självtest«. Den slutgiltiga kvalitetsvärderingen av kliniken bedöms i fyra nivåer, »Föredömlig«, »Acceptabel«, »God« och »Oacceptabel«, som alla kan översättas i poäng – om specialitetsföreningen vill, förklarar Jesper Persson.
– Fokus har nu lagts mer på kvalitetsnivåer och mindre på betyg. Betyg och poäng har varit känsligt för vissa. I slutrapporten för kliniken kommer man nu att formulera ett slutomdöme med klinikens styrka, svaghet och förbättringspotential, säger Persson.

En av de stora förändringarna är att Socialstyrelsen kräver obligatorisk extern granskning av ST. Dock sägs ingenting om hur ofta denna granskning bör ske och det finns inga sanktionsmöjligheter att ta till om landstingen inte vill. Spur har av tradition inspekterat vart femte år. Granskningen kan göras av Spur, men också av någon annan aktör.
Ni får kanske konkurrens?
– Läkarförbundet har länge förordat att Spur är bäst på inspektioner, en revisionsbyrå har inte samma kunskaper, säger Jesper Persson, som nämner att utbildningen av nya Spur-inspektörer intensifieras så att behoven täcks inom alla specialiteter.
Också Sylf, Sveriges yngre läkares förening, förordar starkt Spur-modellen i sin nya ST-policy från mars i år. Sylf vill att verksamheterna Spur-inspekteras minst vart femte år, med första inspektion senast 3 år efter att föreskrifterna trädde i kraft samt efter större omorganisationer.

Hur ser då ST-studierektorer på de nya riktlinjerna? Anders Johansson, övergripande studierektor för alla ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är nöjd. Han nämner framför allt checklistans tydliga uppdelning som han tror blir lätt att använda för kliniken.
– Detta ger oss råg i ryggen att styra på god kvalitet och blir en hjälp i förbättringsarbetet, säger Anders Johansson som också arbetar som neuroradiolog.
Även Lotta Anveden, ST-studierektor för kirurgkliniken på Capio S: t Görans sjukhus, är positiv.
– Anvisningarna är tydliga och följer föreskrifter på ett välstrukturerat sätt. Jag tror de kan bli ett väldigt bra hjälpmedel.

Men SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har en mer neutral hållning till kravet på granskning. Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, anser att det finns en »regleringsiver« och övertro på att föreskrifter leder till kvalitet. Dessutom är han angelägen att påpeka att när inspektioner nu blir obligatoriska är det viktigt att granskningen inte sker enbart från fackligt håll.
– Jag skulle vilja se mer av samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi har pratat med Spur och hoppas på mer inflytande över inspektionerna i framtiden.

Om nya ST

En ny specialiseringstjänstgöring gäller för läkare från 1 september 2008. Under 2008 reviderades målbeskrivningarna för ST-läkarna av varje specialitetsförening för att stämma överens med Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd.

Om Spur

Spur är en stiftelse för kvalitetsgranskning av läkarutbildning som funnits i 15 år. Avsikten med inspektioner är att de ska leda till förbättringsarbete. Bakom Spur står Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Spurex är en expertgrupp som behandlar frågor som berör ST- och AT-Spur. I dag finns omkring 700 Spur-inspektörer.