Intensivbehandling för att nå en stabilare blodglukosnivå ges hög prioritet. Hög prioritet får också multidisciplinära team för att behandla patienter med svåra fotproblem. Däremot prioriteras nya dyra läkemedel ned.
Flera nya dyrare diabetesläkemedel kommit sedan de förra riktlinjerna publicerades.
− I vår granskning av studier och genom hälsoekonomiska beräkningar har vi inte kunnat se att de är effektivare än de äldre läkemedlen. Därför har vi separerat dem tydligt i våra prioriteringar, säger Mats Eliasson, docent och överläkare, som har varit prioriteringsordförande i arbetet med riktlinjerna, i ett pressmeddelande.
Om läkemedel sägs i sammanfattningen följande:
»En patient med typ 2-diabetes bör i första hand få metformin och om målen för glukosnivån inte uppnås med enbart metformin bör patienten få tillägg antingen av sulfonureider eller insulin, eller båda.
Nya och dyrare läkemedel som inkretinläkemedel, glitazoner, akarbos och meglitinider bör diabetesvården ge först i tredje hand eller vid intolerans för något av de ovan nämnda.
Långverkande insulinanaloger bör diabetesvården ge först sedan NPH-insulin eller tvåfasinsulin (snabb- och medellångverkande) har prövats och patienten av det drabbats av hypoglykemier.
Behandling med insulinpump är en etablerad behandlingsform sedan mer än 20 år och används av mer än 5 000 patienter med typ 1-diabetes. Insulinpump bör följande patienter få pröva: patienter med typ 1-diabetes som har kraftigt svängande blodglukosnivå och återkommande allvarliga hypoglykemier eller otillräcklig måluppfyllelse trots flerdosbehandling.«