Distriktsläkarlönerna toppar löneutvecklingen på både kort och lång sikt, konstaterar Läkarförbundet i sin presentation av den partsgemensamma lönestatistiken för 2008. Distriktsläkarnas löner har den senaste tioårsperioden, 1998–2008, ökat med 58,3 procent, enligt Läkarförbundets beräkningar.
Under den aktuella tioårsperioden var löneutvecklingen för ST-läkarna 52,7 procent. Motsvarande periods ökning av konsumentprisindex stannar vid 17 procent. 2008 års snittlön för samtliga läkare var 51 781 kronor i månaden. Snittlönen för olegitimerade underläkare låg på 27 311 kronor och för ST-läkarna drygt tio tusen till: 37 639 kronor. 

AT-läkarna, som var förra årets stora förlorare med en ökning på endast 2,3 procent, har under 2008 fått ett påslag om 4,6 procent. 


En viss ljusning skulle kunna tolkas in vad gäller kvinnolönerna, som det senaste året har ökat med i genomsnitt 4,7 procent. Motsvarande löneökningar för män landar på 4,4 procent. I kronor har dock gapet mellan mans- och kvinnosnitt ökat, det senaste året med hundra kronor. Skillnaden ligger 2008 på 5 800 kronor i månaden.

Detta kan enligt Läkarförbundet till stora delar förklaras med rådande ålders- och befattningsstruktur. Antalet chefer och överläkare är betydligt högre bland männen, och väger därmed upp lönen för samtliga män. Skillnaderna består dock vid en befattningsvis jämförelse. Den största lönediskrepansen mellan könen syns bland distriktsläkare. Denna ökar jämfört med föregående år. Den genomsnittliga lönen bland underläkare är 400 kronor högre för män än för kvinnor.

Magnus Lindblå, statistikansvarig, Läkarförbundet, pekar på nyheter i årets statistik. Antalet läkarkategorier har utökats, ST-läkare har förts in liksom fler chefskategorier. Statistiken visar också vikarielöner för legitimerade respektive olegitimerade.

Magnus Lindblå varnar dock samtidigt för felkällor i statistiken.

– Det är första året som den nya befattningsklassificeringen AID tillämpas. Vissa landsting har klarat detta bättre än andra. Vi hoppas på att en bättre kvalitet är nådd nästa år. Systemet Vi verkar lovande.

Den del av statistiken som behandlar löneutvecklingen är baserad på det gamla löneklassificeringssystemet.

Läs mer:

Hela lönestatistiken är tillgänglig för Läkarförbundets medlemmar på Läkarförbundets webbplats, www.slf.se, under Lön & villkor.