Migration, ökat resande, klimatförändringar, zoonoser, antibiotikaresistens – framtidens utmaningar på smittskyddsområdet är många och stora.
Samtidigt upplever inte minst landstingens smittskyddsläkare att ansvarsfördelningen mellan SMI och Socialstyrelsen är grumlig. Det förekommer att man dubbelrapporterar till båda myndigheterna »för säkerhets skull«.
– I dag råder nästan en konkurrenssituation mellan de två myndigheterna, säger regeringens särskilde utredare Carl-Anders Ifvarsson, som på onsdagen lämnade över sin utredning till folkhälsominister Maria Larsson.
För att ansvarsfördelningen ska bli tydligare föreslår han att en ny myndighet, Smittskyddsmyndigheten, bildas med ansvar för epidemiologisk övervakning och analys inom smittskyddsområdet. Alla smittskyddsrelaterade uppgifter hos Socialstyrelsen förutom tillsyn och normering flyttas till den nya myndigheten.
– Genom att det skapas en myndighet med ett brett uppdrag tror jag att det finns stora möjligheter till effektiviseringar, säger Carl-Anders Ifvarsson.
Att lägga all verksamhet under Socialstyrelsen är enligt honom inte ett bra alternativ.
– Myndigheten behöver en nära koppling till laboratorieverksamheten, och det vore ganska artfrämmande att lägga på Socialstyrelsen.
I dag bedrivs en betydande grundforskning vid SMI, i vissa fall nära den internationella forskningsfronten. Styrningen har dock varit bristfällig, och forskningen har i viss mån kommit att gå ut över andra uppdrag, menar Carl-Anders Ifvarsson.
– Man har forskat på vad man tyckt vara intressant och vad man fått anslag för, medan andra viktiga men kanske mer triviala uppgifter trängts undan.
Tanken är att den nya myndigheten ska bli en mer renodlad förvaltningsmyndighet. Forskningsprojekt som inte bedöms som strategiskt viktiga för verksamheten ska därför föras över till Karolinska institutet.
– Den forskning som ska vara kvar i den nya myndigheten ska vara tillämpad forskning som stöder smittskyddet i landet, säger Carl-Anders Ifvarsson.
Samtidigt som viss forskning bör lyftas ut från den nya myndigheten behöver den, enligt utredningen, stärkas framförallt inom epidemiologi. Även den epidemiologiska övervakningen behöver bli bättre och förstärkas med kompetens inom exempelvis beteendevetenskap, statistik och IT.
Totalt berörs ca 200 anställda på SMI och ett 30-tal på Socialstyrelsen av förslaget. Eftersom vissa delar av forskningen flyttas till KI bedömer Carl-Anders Ifvarsson att den nya myndigheten kommer att ha ca 200 anställda.
Folkhälsominister Maria Larsson var nöjd med att ha fått ett förslag för hur smittskyddet i landet ska bli effektivare:
– Förändringar kommer att krävas för att möta framtidens hot.

Läs Smittskyddsutredningens betänkande:

Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55)