Sjukskrivningar är fortfarande ett arbetsmiljöproblem för läkare, visar en färsk rapport från Karolinska institutets sektion för försäkringsmedicin, »Läkares arbete med sjukskrivning«. Men det är inte på vårdcentralerna som läkare är mest ansatta. Den största andelen läkare som ofta har sjukskrivningsärenden finns inom ortopedi, företagshälsovård, onkologi och på smärtmottagning.
Rapporten baseras på en enkätundersökning som skickats ut till alla läkare i Sverige i oktober 2008. Syftet med studien har varit att få fördjupad kunskap om läkares arbete med sjukskrivning, »för att få underlag för interventioner«. På onsdagen överlämnades en rapport till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson.
Av de 22 500 läkare som besvarat enkäten – en svarsfrekvens på 61 procent – anser hälften av både kvinnorna (52 procent) och männen (49 procent) att sjukskrivningsarbetet »i viss mån« eller »i stor utsträckning« är ett arbetsmiljöproblem.
– Läkare har inte varit vana att prata i termer av arbetsoförmåga, utan i termer av diagnos. Depression, trötthet och värk innebär inte i sig att man inte kan arbeta, säger professor Kristina Alexanderson, som lett arbetet med rapporten.
Hon påpekar samtidigt att jämförelser med en tidigare studie från 2004 av läkare i Östergötlands och Stockholms län visar att andelen vårdcentralsläkare som ofta har sjukskrivningsärenden har minskat kraftigt.
– Andelen vårdcentralsläkare med sjukskrivningsärenden minst sex gånger per vecka har minskat från 62 procent till 39 procent de senaste fyra åren, säger Kristina Alexanderson.

Var femte läkare som arbetar inom vårdcentral/husläkarmottagning svarar i studien att sjukskrivning i »stor utsträckning« är ett arbetsmiljöproblem, medan drygt hälften uppfattar arbetet »i viss mån« som ett arbetsmiljöproblem. Motsvarande uppfattning kan avläsas bland läkare på ortopedkliniker.
Mer än hälften av läkarna inom psykiatri, neurologi och reumatologi ansåg att sjukskrivning i stor utsträckning eller i viss mån är ett arbetsmiljöproblem. Mer positiva var erfarenheterna bland läkare vid barn- och ungdomskliniker/-mottagningar. Här uppfattas inte sjukskrivningsarbetet vara något problem, även om man ibland sjukskriver föräldrar för att dessa ska kunna ta hand om sina barn.

Knappt var tionde läkare uppgav i studien att de har konflikt med patienten om sjukskrivning minst en gång i veckan. Däremot är det mindre vanligt att en läkare känt sig hotad av en patient kring sjukskrivning, eller att hon eller han känt oro för att bli anmäld av en patient i samband med sjukskrivning. 30 procent har aldrig eller nästan aldrig någon konflikt med patienten.

Sexton procent av läkarna som besvarat enkäten från Karolinska institutet uppgav att de minst en gång per vecka träffade en patient som ville vara sjukskriven av annan anledning än arbetsoförmåga orsakad av sjukdom/skada. Nio procent uppgav att de lika ofta sade nej till en patients önskan om sjukskrivning. Å andra sidan var fem procent av läkarna varje vecka med om att en patient sade nej till en sjukskrivning som läkaren föreslog.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm säger i en kommentar till studien att mycket arbete redan har gjorts på området, men att det krävs mer insatser på chefs- och ledningsnivå ute i landstingen. Arbetsgivarens stöd och hur mycket landstinget satsar på sjukskrivning varierar. I Kronoberg ansåg hälften av läkarna att landstinget satsar tillräckligt, i Västra Götaland bara en av fyra. Majoriteten läkare saknade såväl en väl förankrad policy för sjukskrivning som stöd i sjukskrivningsfrågor av sin närmaste chef.

– Nu bör man fortsätta med att rikta insatser mot chefs- och ledningsnivå. Men också sätta in stöd för onkologer och inom andra specialiteter. Det är inte bara allmänläkare som berörs av sjukskrivningar, vilket är den vanliga uppfattningen, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Patientmöten där frågan om sjukskrivning kan vara aktuell förekommer bland flera specialiteter vid olika typer av kliniker och mottagningar. Flest antal möten med patienter aktuella för sjukskrivning (mer än 20 möten per vecka) har enligt studien läkare inom onkologi (20 procent), ortopedi (19 procent), rehabilitering (18 procent) samt på smärtmottagning (18 procent). Bland läkare på vårdcentral/husläkarmottagning var det endast två procent som mötte sjukskrivningspatienter lika ofta. Andra kliniker/mottagningar där läkarna ofta mötte patienter aktuella för sjukskrivning återfinns inom neurologi, psykiatri, företagshälsovård och reumatologi.