Villkoren för privatpraktiserande läkare i Region Skåne har skärpts i det skånska vårdvalet (se LT 12/2009, sidorna 834-7). Skånes privatläkarförening har tidigare överklagat Hälsoval Skåne till Länsrätten i Skåne, avseende etableringsrätt, avtalsvillkor och patientsekretess (se LT 11/2009, sidan 740). Privatläkarna har också vänt sig till Konkurrensverket, som nu ser över huruvida Region Skånes vårdvals­modell är förenlig med befintliga lagar och regler avseende privatläkarnas ställning.
– Det handlar om konkurrensneutralitet för nya aktörer, hur listning går till och om ett obligatorium att arbeta med särskilda databaser för journalhantering, säger Peter Carlberg, handläggare på Konkurrensverket.
– Vi har bett landstinget att kommentera. En del kan tyckas märkligt och inte alls konkurrensneutralt. Men innan vi fått in alla synpunkter kan vi inte ge någon officiell ståndpunkt, fortsätter Peter Carlberg, som ser Skåne­ärendet som ett prejudikat att luta sig mot när vårdvalen ska etableras runt om i Sverige.

Ny ved till brasan handlar om Region Skånes försök att etablera sammanhållna vårdkedjor. Hälsokontorets skrivelse om »gränssnitt mellan olika vårdgivare«, daterad femte maj i år, har fått Skånes privatläkarförening att än en gång reagera. Patient som sökt eller varit inlagd vid specialiserad vård ska »så skyndsamt som möjligt« återremitteras till vårdenhet eller familjeläkarenhet där patienten är listad, heter det i skrivelsen. Men hälsokontoret tar ytterligare ett steg: »Att remittera patienter direkt till andra privata vård­givare rekommenderas inte då det är svårt för sjukhus eller specialistmottagningar att veta vilka kompetenser som finns att erbjuda på sådana vårdenheter.«
– Vi tror inte det är vettigt att primärvården är ett nytt slags grindvakter, säger Åke Reimer, ordförande Skånes privatläkarförening, som fått Hälsoval Skåne att se över formuleringarna.
– Vi tycker inte att marginalisering och diskriminering av etablerade vårdgivare är acceptabla metoder att uppnå sjukvårdspolitiska mål.

Privatläkarna som står utanför hälsovalssystemet upplever att information till allmänheten om vårdvalet varit ensidig, att de privata alternativen missgynnats, och att regionen inte tagit hänsyn till de riktlinjer som Konkurrensverket ger när det gäller lagen om valfrihetssystem, LOV.
– Vi möter nu dagligen vårdtagare som tror att de måste anlita den vårdenhet som de, med eller utan egen medverkan, listats på. 
Enligt Skånes privatläkarförening har Region Skåne full kostnadskontroll och möjlighet till kvalitetskontroll av privata vårdgivare.