Beslut om eventuellt åtal i det uppmärksammade fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna väntas om några veckor. En knäckfråga är om det finns någon naturlig förklaring till de höga halter av tiopental som påvisats i den nyfödda flickans blod, eller om det, som åklagaren gjort gällande, rör sig om ett »barmhärtighetsmord« från den misstänkta narkosläkarens sida.
Parallellt med förundersökningen utreder Socialstyrelsen händelsen. Det är inom ramen för den utredningen som två av myndighetens vetenskapliga råd ombetts att uttala sig. Det rör sig om Krister Nilsson, docent i barnanestesi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, och Rune Dahlqvist, professor i klinisk farmakologi vid Umeå universitet.
Av ett yttrande från den senare framgår att båda två gör bedömningen att mycket höga doser av tiopental måste ha injicerats kort tid innan döden. Enligt Rune Dahlqvist är den koncentration som påträffats i den döda flickans blod 20–60 gånger högre än den som eftersträvas vid terapeutisk användning av tiopental. En konservativ beräkning ger enligt Krister Nilsson vid handen att flickan måste ha fått minst 22 ml av en standardlösning 25 mg/ml.
Rune Dahlqvist avvisar förklaringen att de höga halterna skulle bero på att läkemedlet omfördelats från vävnader till blod efter döden. Det är, skriver han, »ytterst osannolikt att denna postmortala förhöjning skulle kunna vara mer än tvåfaldig«.
De båda experternas bedömning baseras på resultaten från den rättsmedicinska analysen. Rune Dahlqvist tillbakavisar den kritik som riktats mot Rättsmedicinalverket, RMV, gällande kvaliteten i de rättskemiska analyserna. Metoder och instrument på RMV håller högsta klass och personalen är mycket erfaren, menar han, och konkluderar: »Något fel på RMV-nivå synes mig därför ytterligt osannolikt.«

Till medier har chefsåklagare Peter Claesson tidigare sagt att beslut om åtal troligen kommer i slutet av augusti. Socialstyrelsens utredning kommer antagligen inte att vara klar förrän i slutet av september.
– Det är en ganska omfattande utredning. Vi går igenom journaluppgifter och rutiner, intervjuar personal och inhämtar utlåtande från de vetenskapliga råden. Det är lite som att lägga ett pussel, säger Staffan Blom, chef för regionala tillsynsenheten i Stockholm.
Någon notering om att flickan fått tiopental finns inte införd i hennes journal.