I artikeln, publicerad i Läkartidningen 7/2008 (sidorna 434-7), presenterar två forskare verksamma vid thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna resultat som pekar på att klaffbevarande kirurgi är att föredra vid aortainsufficiens.
I mars i år anmälde två överläkare vid samma klinik studien till etikrådet på KI. De ansåg att författarna utelämnat tre dödsfall samt beskrivit ett fjärde på ett felaktigt sätt. Felen påverkade enligt dem studiens slutsatser.
Etikrådet bedömer att det inte varit fråga om ett medvetet undanhållande eller vilseledande. Däremot håller man med om att två av fallen skulle ha redovisats på ett tydligare sätt, och förordar därför att författarna tillställer Läkartidningen ett beriktigande.