42 miljoner kronor fördelat över tre år har i budgetpropositionen för 2010 avsatts för »en oberoende granskningsfunktion«.
Vården kommer att bli skyldig att redovisa kvalitetsdata i ett nationellt system. Tanken är att vården ska bli mer transparent för patienten. Det nya systemet ska också ge beslutsfattare »en bättre kunskapsgrund vid utformning av nya förslag«.

Alliansen vill samtidigt jämna marken för en vårdmarknad och ge privat och offentlig vård likvärdiga förutsättningar.
– Det handlar om systematisk uppföljning, inte tillsyn, säger Pia Maria Jonsson, huvudsekreterare i den arbetsgrupp som snabbt tagit fram en modell för att följa upp hälso- och sjukvården utifrån kvalitetsdata, en plattform som även är tänkt att komma användas inom social­tjänsten.

Arbetsgruppen har hämtat inspiration från bland annat Danmark ‹ http://www.sundhedskvalitet.dk/ › och Storbritannien ‹www.nuffieldtrust.org.uk›, där man på olika sätt försöker granska vården genom att offentliggöra vårdresultat och/eller följa upp vårdpolicyer. Förutom att ge information till skattebetalare har dessa funktioner varit ett verktyg för beslutsfattare.
– Vi har i dag ingen sådan instans i Sverige, säger Pia Maria Jonsson.

Här i Sverige har det snarare gällt att Socialstyrelsen fått snabba uppdrag som utförts tillsammans med huvudmän, alltså i ett slags jävssituation, menar Pia Maria Jonsson.
– Det är inte sagt att det ska bli en ny myndighet. Men myndighetsformen innebär en tyngd och legitimitet som är bra att ha.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm kommenterar:
– Det är viktigt att man skiljer på Socialstyrelsens och det nya organets roller.

… och här är fler satsningar på vårdområdet i höstbudgeten

l 227 miljoner kronor över tre år för att förbättra kvaliteten i cancervården, bland annat i form av stimulansbidrag till upprättandet av regionala cancercentra och till att skapa bättre fungerande vårdkedjor. l 115 miljoner kronor för allmän vaccination mot HPV-virus av flickor i årskurs fem och sex. l 113,5 miljoner kronor till olika insatser för att stärka patientens ställning, tillgänglighet, patientsäkerhet, öppna jäm­förelser med mera. l 30 nya platser på läkarutbildningen, varav hälften i Lin­köping och hälften i Uppsala.
Michael Lövtrup