Om centralstyrelsen får som den vill blir det inget avgörande i frågan om dubbla uppdrag i presidiet ska vara tillåtet på förbundsfullmäktigemötet 3–4 december. CS vill baka in frågan i en utredning som ska ta ett bredare grepp om förbundets framtida organisation.

Sylf och Privatläkarföreningen har inför förbundsfullmäktigemötet motionerat om att förbjuda ordförande och vice ordförande i Läkarförbundet att samtidigt ha styrelseuppdrag i delföreningar.

Frågan har länge splittrat CS. Ordförande Eva Nilsson Bågenholm representerar den falang som anser att presidieledamöter bör avsäga sig styrelseuppdrag i delföreningar och bara representera medlemskåren som helhet. Vice ordförande Marie Wedin, själv ordförande i Sjukhusläkarföreningen, hör till de CS-ledamöter som anser att det inte bör finnas ett sådant krav.
Mot den bakgrunden var det upplagt för en frän debatt när motionen skulle behandlas av förbundsfullmäktige. Men nu tyder mycket på att det inte blir något avgörande i den segslitna frågan. Kanske för att undvika att de inre motsättningarna skulle hamna i öppen dager föreslår CS i motionssvaret att motionen behandlas inom ramen för en utredning tillsammans med en rad andra som rör hur förbundet i framtiden ska organiseras. De andra motionerna handlar exempelvis om att avskaffa det obligatoriska medlemskapet i en yrkes- och lokalförening, om fördelningen av CS-delegater och om fullmäktigemötets förläggning i tid. Där finns också det djärva förslaget att slå samman Läkarförbundet med Läkaresällskapet.

Tanken är att det i ett första steg görs grundlig analys av förändringarna i omvärlden. Utifrån den analysen ska förslag tas fram till hur förbundet i framtiden ska organiseras. På fullmäktigemötet 2010 ska ledamöterna få ta ställning till olika alternativ. I och med att CS får detta uppdrag ska motionerna anses besvarade.
Marie Wedin skänker en tacksamhetens tanke till förbundets ledningsstab, som ligger bakom förslaget.
– De har kommit med en klar och genomtänkt lösning på ett knivigt problem. Det tror jag inte att vi hade klarat själva.
Bland det som är knivigt nämner hon just motionen om dubbla uppdrag i presidiet, som hon uppfattar som direkt riktad mot henne.
– Det känns personligen olyckligt att man blandar ihop en personfråga med en stadgefråga. Det är inte rätt att använda stadgarna så.

Eva Nilsson Bågenholm betonar att det rådde full enighet i CS om att det är rätt sätt att hantera de frågor som väckts i och med motionerna.
– Några av de här motionerna återkommer med jämna mellanrum. Nu ber vi att få ett år på oss att titta på alla organisationsfrågor samlat och se om det behövs en justering eller inte.
Vad garanterar att ni kommer att bli överens om ett svar om ett år?
– Det vet vi inte om vi blir. Men förhoppningsvis ska vi med den här utredningen kunna lägga delföreningsstridigheterna åt sidan och våga titta framåt i stället. För omvärlden har förändrats, och det handlar väldigt mycket om Läkarförbundets framtid, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Själv lyfter hon fram rekryteringen av nya medlemmar som en fråga som bör belysas inom ramen för utredningen.
– Hur får vi nya läkare och läkare från andra länder att vilja bli medlemmar i Läkarförbundet? Det är den absolut viktigaste frågan om vi ska ha ett starkt läkarförbund i framtiden. Ett par av motionerna föreslår differentierade medlemsavgifter för att rekrytera fler medlemmar.

Fortfarande finns dock möjligheten att fullmäktige avvisar CS förslag och kräver att exempelvis motionen om presidieuppdrag avgörs redan nu.
– Då får vi vara ärliga mot fullmäktige och tala om att vi är splittrade och redovisa de olika argumenten för och emot, säger Marie Wedin.