– Behövde Jocke åka till Schweiz?
Frågan ställdes av Carl-Johan Fürst, docent vid Stockholms sjukhem. Jocke var en totalförlamad man som ville få sin respirator avstängd och som, när han nekades detta i Sverige, reste till Schweiz där han avled genom assisterat självmord 2005.
Enligt Läkarförbundets nuvarande etiska regler förefaller svaret vara: Ja, han behövde åka till Schweiz. Reglerna säger att en läkare aldrig får medverka till att aktivt påskynda döden.
En neurolog i publiken riktade sig direkt till Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, och ville veta om han fick lova en ALS-patient som skulle få respirator inkopplad att denne senare kunde ångra sig, eller om det måste betraktas som en oåterkallelig åtgärd.
Thomas Flodin blev svaret skyldig och hänvisade till den föreslagna revisionen av etikreglerna som ska behandlas på förbundsfullmäktigemötet 3–4 december, se ruta. Där föreslås en omformulering som innebär att det tydligare betonas att det är syftet med åtgärden som är avgörande.
Läkaresällskapet slår i sina riktlinjer från 2007 fast att läkaren ska respektera en beslutskapabel patients begäran om att avsluta livsuppehållande behandling. Niels Lynöe, ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation, hänvisade till Socialstyrelsen, som i ett brev sagt att riktlinjerna väl sammanfaller med svensk lag. Den uppfattningen delade Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, som menade att det annars skulle kunna röra sig om otillåten tvångsvård.
En annan fråga är vad som händer om en läkare inte följer en sådan begäran. Lite eller inget alls, var den allmänna bedömningen.
– Det är inte alls säkert att man skulle ställas till svars för att man inte avslutat en behandling när patienten vill det, konstaterade Elisabeth Rynning.

Förslaget till revision av förbundets etiska regler var färdigberett redan inför 2008 års fullmäktigemöte. Men genomgången av den stora mängden motioner drog ut på tiden och tvingade mötesordföranden att föreslå att punkten skulle utgå.
Formuleringen om att läkare inte får medverka till att påskynda döden saknar motsvarighet i WMA:s läkarkod, ICME, och ursprungsförslaget från etik- och ansvarsrådet var att helt ta bort den. När frågan bereddes var dock remissinstanserna splittrade. Lika många ansåg att den helt skulle strykas som att den skulle kvarstå oförändrad. Kompromissen blev den föreslagna omformuleringen.

Läs även:

Läkarassisterat självmord – fler artiklar

Ur Läkarförbundets etiska regler:

Nuvarande lydelse:
»3. Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara människoliv samt efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation. Läkaren får aldrig medverka till att aktivt påskynda döden.«

CSs revisionsförslag:
»2. Läkaren ska besinna vikten av att skydda och bevara människoliv och får aldrig medverka i åtgärder som syftar till att påskynda döden.
3. Efter bästa förmåga ska läkaren bistå människor i medicinsk nödsituation, såvida läkaren inte försäkrat sig om att andra är villiga och kompetenta att ge sådant bistånd.«

Läkarförbundets etiska regler
Hela förslaget till ändrade etiska regler finns här: Handlingar till Fullmäktige 09