Ett av delegationens huvudbudskap, när man nu summerar tre års arbete, är att det till stor del är attityder som hindar nödvändig samverkan inom den kliniska forskningen. Akademin uppfattar industrin som mest intresserad av att tjäna pengar, medan man inom industrin uppfattar det som att akademin ser ner på det som betecknas som uppdragsforskning.
– Vi har jobbat mycket med det inom delegationen, bland annat i form av regionala möten mellan industri och akademi. Vi tycker att vi har brutit upp en del av de förutfattade meningarna, men här krävs ett fortsatt arbete, säger delegationens ordförande Nina Rehnqvist.
Att incitamenten för exempelvis en verksamhetschef på ett universitetssjukhus att prioritera klinisk forskning är svaga, särskilt i ekonomiskt trängda tider, togs upp i Olle Stendahls utredning om den kliniska forskningen. Hans lösning var att universitetssjukhus och fakulteter skulle slås samman till universitetsmedicinska centrum.
– Det är ett stort grepp att bilda de här bolagen, och vi tror att det är en mer framkomlig väg med ett tydligare uppdrag till verksamhetscheferna. Vi har lämnat förslag till en uppdragsbeskrivning där både sjukvård, forskning och eventuellt undervisning ingår. Ingår det i uppdraget kommer man att följas upp, säger Nina Rehnqvist.
Flera andra av Olle Stendahls förslag ställer sig delegationen bakom i sin slutrapport. Det gäller till exempel att stat och landsting bygger upp en fond för klinisk behandlingsforskning, och att en nationell plattform bildas för samordning av kliniska forskningscentrum.
Delegationen påpekar samtidigt att den kliniska forskningen är beroende av en rad faktorer som staten inte styr över. Därför behövs samordning mellan industri, akademi, vård, myndigheter och patientföreningar. När nu delegationen, som haft en sådan samordnande roll, upphör med sitt arbete föreslår man att en central beredning för klinisk forskning inrättas.
Olle Stendahl lyfte fram behovet av att stärka infrastrukturen, utan att ange något belopp. Det gör däremot delegationen, som anser att stat och landsting bör satsa i storleksordningen 500 miljoner per år på kvalitetsregister, biobanker och patientdataregister.
– Det är mycket pengar, men vi anser att argumenten är övertygande, säger Nina Rehnqvist, som framhåller att den största vinsten skulle bli en bättre vård.
Det viktigaste, framhåller hon, är nu att energin som genererats av utredningens och delegationens arbete inte går till spillo.
– Det är bråttom, det går inte att vänta till efter valet. Det skulle behövas en snabb överenskommelse mellan stat och landsting om att nu satsar vi på det här.

Ladda ner slutrapporten från regeringens webbplats:

http://www.sou.gov.se/samverkanklinforsk/