Det framgick på ett symposium om evidensbaserad företagshälsovård, där Eva Vingård, professor, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala, redogjorde för resultaten i en färsk kunskapssammanställning från Uppsala universitet.
– Det är ett mycket svårt område att studera, sa Eva Vingård. Rehabilitering görs ofta i små grupper långt från forskarna.

Andra orsaker är att definitionen av återgång till arbete skiftar och att symtomdia­gnoser är oenhetliga i de studier som gjorts.
De få studier av godtagbar kvalitet som ändå finns visar visst stöd för att åtgärder som aktivitet och motverkande av rädsla är bra för dem som är sjukskrivna för rörelseorganens sjukdomar.
Vad gäller »lättare« psykisk ohälsa, som inkluderar depression, ångest, utmattning och utbrändhet, var resultatet magrare. Det gick inte ens att hitta något stöd för KBT.
– Det var intressant med tanke på hur populärt KBT är, sa Eva Vingård.
Eva Vingård betonade att man alltid bör sträva efter evidensbaserad medicin.
– Men vi får finna oss i att beprövad erfarenhet får duga medan evidensen samlas.
Samtidigt menade hon att det är viktigt att vara öppen i ett sådant läge. Det gäller att vara beredd att ändra sig när en ny välgjord studie kommer.