Ansvaret för att prövningen sker ska ligga på vårdgivaren. Socialstyrelsen bör genom allmänna råd ge vägledning i hur den etiska bedömningen ska göras.
I det fall det krävs en fördjupad analys innan en ny metod börjar användas anser regeringen att huvudansvaret för den analysen bör ligga hos Statens medicinsk-etiska råd, SMER.
Läkarförbundet var i sitt remissvar positivt till förslaget om etikprövning av nya metoder, men hade gärna sett att även redan introducerade metoder hade kunnat bedömas och – om de visar sig olämpliga – avvecklas.