Bakgrunden till satsningen är ett ökat inflöde av anmälningar om arbetsmiljöproblem i samband med överbeläggningar.
– Det är vår klara uppfattning att det har blivit fler ärenden som rör överbeläggningar. Vi ser både att 6:6a-anmälningarna ökar och att fler ringer in till oss. Att vi nu drar samman nationella resurser betyder att vi ser allvarligt på saken, säger Håkan Olsson, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsområde syd.
Ambitionen är att ett par hundra arbetsplatsinspektioner ska genomföras under året.
– Vi kommer att titta på hur man hanterar överbeläggningar och hur man genomför riskbedömningar när det gäller fysisk och psykisk belastning för personalen, säger Håkan Olsson.
För närvarande arbetar Arbetsmiljöverkets Göteborgsdistrikt, som är branschbevakande distrikt för hälso- och sjukvården, med att lägga upp satsningen och ta fram ett tillsynsstöd för inspektörerna, så att bedömningarna blir enhetliga över hela landet.
– Det kan bli anmälda besök, oanmälda besök eller en blandning, säger Pernilla Niia, sektionschef på Arbetsmiljöverkets Göteborgsdistrikt.
För att öka trycket på vårdgivarna aviserade generaldirektörerna för Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen förra året att myndigheterna skulle samordna sina insatser mot överbeläggningar, som kan drabba både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Den aktuella satsningen är dock än så länge inte samordnad med Socialstyrelsen.
– Vi har tagit inledande kontakter med Socialstyrelsen, men något beslut om de ska medverka eller på vilket sätt har inte fattats, säger Pernilla Niia.
Förutom överbeläggningar kommer inspektionerna även att vara inriktade på hot och våld mot personalen, eftersom det är ett arbetsmiljöproblem som liksom överbeläggningar är särskilt vanligt vid akutmottagningar.