En undersökning bland 50 ledande medicinska fakulteter i USA visar att bara en av fem har en policy som uttryckligen förbjuder spökskrivare från exempelvis läkemedelsindustrin i artiklar som författas vid lärosätet. Ytterligare några stycken har författarskapsregler som i praktiken utesluter spökskriveri genom att ställa krav på att alla som bidragit substantiellt till en artikel ska listas. Övriga tre fjärdedelar av fakulteterna saknar sådana policyer.
Författarna till studien, som publiceras i PLoS Medicine, menar att spökskrivna artiklar innebär ett hot mot folkhälsan och uppmanar alla medicinska fakulteter att anta tydliga riktlinjer mot spökskriveri. Brott mot dessa bör ses som oredlighet och kunna generera disciplinpåföljd.