Läkarförbundet är positivt till förslaget i en promemoria från utbildningsdepartementet att universitet och högskolor ska få ökad frihet, och att regleringen från statens sida av lärosätenas inre organisation ska minska.
Vad gäller kompetenskraven på dem som fattar beslut inom lärosätet framhålls i remissvaret att inte bara universiteten utan också de medicinska fakulteterna bör ledas av styrelser där studenter och fackliga organisationer är representerade. Detta är särskilt viktigt för frågor som rör lärarnas behörighetskrav samt tillsättningar.